Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

(Klikom na sliku ili na link možete pregledati cjelokupno izdanje BAŠTINA 2. SJEVEROISTOČNE BOSNE)

BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE BROJ 2, 2009.
ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEĐEbastina 2

NORTHEAST BOSNIA’S HERITAGE
Number 2, 2009.
Heritage magazine, Culture-historical and natural heritage

Glavni i odgovorni urednik:
doc. dr. Edin Mutapčić

Urednik u redakciji:
mr. sc. Rusmir Djedović

Članovi redakcije:
Prof. Benjamin Bajrektarević, doc. dr. Amira Turbić-Hadžagić;
dr. sc. Viktor Baričak; Senaid Mujkić, dipl. pravnik; Dražen Kosec, dipl. ing.arh.; Munisa Kovačević, prof. (sekretar)

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Za izdavača:
prof. Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda

Grafička obrada naslovne strane: Dražen Kosec, dipl. ing.arh.
Naslovna strana: Kula Husein kapetana Gradaščevića, Gradačac

DTP i štampa: PRINTAS Srebrenik

Tiraž: 500

Tuzla, 2010.

SADRŽAJ

RIJEČ UREDNIKA (5)

PROŠLOST

Edin Mutapčić
Župa Soli u srednjem vijeku – teritorijalno ustrojstvo (9)

Rusmir Djedović
Naselje Tuholj – antropogeografski prikaz (21)

Thomas Butler
Da si mi dobra…“Bosnian Custom vs. Papal Strictures on Marriage“ (31)

Amira Turbić-Hadžagić
Osamsto dvadeset godina povelje Kulina bana (1189-2009) (35)

Osman Kavazović
Naselje Brezovo Polje (41)

Omer Hamzić
Progoni i stradanja Jevreja u Gračanici tokom Drugog svjetskog rata“ (47)

Suadin Strašević
Kotarski šerijatski sud u Tuzli (1914-1918) (61)

Fatmir Alispahić
Začeci bošnjačke dramske književnosti (67)

TRADICIJA

Adnan Tufekčić
Radni odgoj djece u tradicijskoj kulturi (77)

Almira Bećirović
Etnološka istraživanja u Avdibašićima kod Tuzle (87)

LIKOVI ZAVIČAJA

Damir Džafić
Mustafa Buljubašić - sjećanje na jednog načelnika (101)

Esad Sarajlić
Životni put Milice Babić-Dedijer iz Gradačca (105)

NASLJEĐE - BAŠTINA

Ifeta Jahić
Mogućnosti obnove stare džamije u Sokolu (113)

Munisa Kovačević
Mogućnost izmještanja stećaka u Topličkom polju (117)

Rusmir Djedović
Stari srednjovjekovni i osmanski gradovi-utvrde u dolini Bosne i njihova suvremena valorizacija (123)

Jusuf Omerović
Kulturno historijski spomenici općine Zvornik (131)

Senada Nezirović
Rimski gradovi na području Argentarije (135)

Munisa Kovačević
Stare nekropole na području općine Banovići (139)

Edin Šaković
Zavičajna muzejska zbirka Gračanica – primjer (ne)brige lokalne zajednice o pokretnom kulturno-historijskom i prirodnom naslijeđu (147)

Senad Begović
Zemljišne knjige kao historijski izvori na području općine Tuzla (157)

Rusmir Djedović
Ostaci srednjovjekovne zgrade u Rožnju (163)

Mirsad Omerčić
Kulturno-historijsko naslijeđe općine Kladanj (171)

AKTIVNOSTI ZAVODA

Benjamin Bajrektarević
Problematika zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona“ (179)

PRIKAZI - RECENZIJE - OSVRTI

Senad Begović
Naučni skup „45 godina naučnog i publicističkog rada Mustafe Imamovića“ (195)

Munisa Kovačević
S. Muratović - Z. Maslić, Stećci na području općine Živinice, Živinice, 2008. (201)

Senad Begović
Naučni skup „Tešanjski prostor u prošlosti-povodom 450 godina vakufa Gazi Ferhad-bega“ (205)

Almedin Ibrišimović
P. Živković, Prilozi za povjest Usore i Soli, Povjesni mozaik Bosanske Posavine, Zagreb, 2008. (207)

NORMATIVA IZ NASLJEĐA

Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa iz 1985.g. (211)