Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

PDF DOKUMENT "BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE BROJ 9, 2016 MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA SLIKU DESNO ILI OVDJE.

BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE bastina 9
BROJ 9, 2016.

ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEĐE

Northeast Bosnia's Heritage
Number 9, 2016.

Heritage magazine, Culture-historical and natural heritage

Glavni i odgovorni urednik:
Edin Mutapčić

Urednik u redakciji:
Rusmir Djedović

Članovi redakcije:
Benjamin Bajrektarević,
Amira Turbić-Hadžagić,
Ivan Balta, Adnan Tufekčić
Samir Halilović, Izet Šabotić;
Omer Hamzić, Avdul Adrović,
Munisa Kovačević, Semir Hadžimusić (sekretar)

Obrada:
Semir Hadžimusić, Munisa Kovačević

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Za izdavača:
Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda

Naslovna strana:
„Fenjer“, dizajn: Munisa Kovačević

ISSN 1986-6895

Tuzla, 2017.

SADRŽAJ

- PROŠLOST

Sead Selimović
ISTINA O SREBRENICI I GENOCIDU NAD BOŠNJACIMA:
U POVODU ŠESTE KNJIGE „MONUMENTA SREBRENICA“ - 9

Mustafa Muharemović
ZVORNIK I OKOLINA U SREDNJEM VIJEKU - 53

Esad Sarajlić
DŽEMAL I RAZIJA BIJEDIĆ U GRADAČCU:
U POVODU ČETERDESETE GODIŠNJICE SMRTI DŽEMALA I RAZIJE BIJEDIĆ - 67

Semir Hadžimusić
OSNIVANJE I RAD BIBLIOTEKA NA PODRUČJU LUKAVCA
U PERIODU 1945-1953. GODINE - 103

- TRADICIJA

Rusmir Djedović, Nermin Ibrić
NASELJE URISIĆI KOD SREBRENICE KRAJEM 19. STOLJEĆA
KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE - 117

Edin Ibrišević
KUĆA JURIĆA U PASCIMA DONJIM - 137

- PORODICE I LIKOVI ZAVIČAJA

Rusmir Djedović, Semir Hadžimusić
FAMILIJA BEGIĆI IZ JARUŠAKA DONJIH KOD LUKAVCA - 143

Mihad Sakić
LIK I DJELO SALIHA ŠABANOVIĆA, KNJIŽEVNIKA IZ PURAČIĆA - 155

- NASLIJEĐE – BAŠTINA

Munisa Kovačević
NEKROPOLE SA STEĆCIMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA (I) - 171

Marko Matolić
STARI DRVENI NADGROBNI KRIŽEVI NA KATOLIČKOM GROBLJU
U DONJIM HRGOVIMA - 209

Ekrem Sakić
NEKROPOLA STEĆAKA MRAMORJE U POŽARNICI (TUZLA) - 223

Amra Hadžihasanović
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI PRISTUP ZAŠTITI MATERIJALNIH OSTATAKA SLIKANIH SLOJEVA NA SPOMENICIMA KULTURE - 231

- PRIRODNO NASLIJEĐE

Nadira Kovač, Kasim Memić
DIVERZITET FLORE ILINČICE - 245

Isat Skenderović, Alen Bajrić, Zlatko Nedić, Jasmina Muratagić
FAUNA NYMPHALIDAE I PIERIDAE (LEPIDOPTERA)
SJEVEROISTOČNE BOSNE - 259

- AKTIVNOSTI ZAVODA

Munisa Kovačević
JU ZAVOD ZA ZAŠTITU I KORIŠTENJE KULTURNO-HISTORIJSKOG I
PRIRODNOG NASLIJEĐA TUZLA, OD OSNIVANJA 1983. GODINE DO DANAS...284

Semir Hadžimusić
NAUČNI SKUP: „KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE GRADAČCA“ - 313

Munisa Kovačević
O PROJEKTU „STEĆCI TUZLANSKOG KANTONA“ - 317

- PRIKAZI-RECENZIJE-OSVRTI

Semir Hadžimusić
ZBORNIK RADOVA: BOSANSKOHERCEGOVAČKI GRADOVI
U PROCESU POLITIČKE MODERNIZACIJE (1850-1950), MOSTAR 2013 - 327

Almira Bećirović
MONUMENTA SREBRENICA, KNJIGA V., PRIKAZ - 333

Faruk Mustačević
RECENZIJA KNJIGE „MEJDAN I NJEGOVI LJUDI“ MUHAMED KATANIĆ - 339

Jasmin Jajčević
GLASNIK BIHORA, BR. 1. PRIKAZ - 341