Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Klikom na sliku ili na link možete regledati cjelokupno izdanje - Zbornik radova sa Naučnog skupa Historija države i prava BiH

skupS A D R Ž A J

1. HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA BIH

Enes Durmišević
Srednjovjekovna bosanska dvorska kancelarija 13

Milica Petrović
Društvena struktura srednjovjekovne Bosne 27

Mehmed Bećić
Da li je millet sistem ostavio trag na sudstvo u postosmanskoj Bosni i Hercegovini? 35

Fikret Karčić
Odjek balkanskih ratova u Bosni i Hercegovini: promjena paradigme bošnjačkog vođstva 43

Benjamina Londrc
Bojkot Jevreja u bosanskohercegovačkim gradovima 1925. godine 51

Omer Hamzić
Uloga Džafera Kulenovića u obnavljanju programa i organizaciji pokreta za autonomiju BiH 1939 57

Ajdin Huseinspahić
Pravno regulisanje vanbračne zajednice nakon drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini s osvrtom na njeno uređenje de lege lata i de lege ferenda 71

Muharem Štulanović
Medžella – Nova paradigma primjene kodifikovanog, šerijatskog materijalnog prava u sudstvu 97

Vedad Gurda
Historijski razvoj maloljetničkih krivičnih sankcija u domaćem i uporednom krivičnom pravu 113

Elvira Islamović
Žene i rad – od privatnog do javnog 135

Rusmir Djedović, Semir Hadžimusić
Neki problemi pravnog okvira oblasti zaštite i korištenja naslijeđa Tuzlanskog kantona 151

Jasmin Branković
Historijska dimenzija prava 167

Sead Selimović
Položaj Bosne i Hercegovine prema jugoslavenskom ustavu 1963. godine 177

Hamza Karčić
Da li je u BiH na sceni zamrznuti sukob? 187

Edin Mutapčić
Razvoj historiografije u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na historijsko-pravnu nauku 197

Mersed Šljivić
Historičar Mustafa Imamović 217

2. PRAVNA HISTORIJA EVROPE I MEDITERANA

Dževad Drino
Rufije fest: kratak pregled povijesti rimskog naroda, kao pravni izvor 249

Mirela Šarac, Andrija Crnković, Tina Miletić
Salvum fore recipere 255

Samir Aličić
Personifikacija pravičnosti (aequitas) na rudničkom novcu provincija Dalmacije i Panonije u vreme cara Trajana 271

Miro Gardaš, Daniel Haman
Regalno pravo lova i lovno zakonodavstvo u Hrvatskoj kroz povijest 283

Joško Pavković
„Rusija na barikadama“: revolucionarna 1905. godina 299

Ehlimana Memišević
Mudawwana: porodični zakon Maroka 323

Edin Halapić
Sudske doktrine 339

Anita Petrović
Novo europsko ius commune – primjer DCFR 349