Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

nac spomJU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona poziva vlasnike javnih i stambenih objekata kulture, pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika, nekropola sa stećcima i arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine i drugo, da podnesu prijavu na Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta za izradu projekata i izvođenja radova na zaštiti dobara kulturne baštine. Stručnu podršku aplikantima sa Tuzlanskog kantona će dati Zavod za za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK.

JAVNI POZIV za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2020. godini

Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa.

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 638.000,00 KM

I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

  1. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 528.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM.
  2. Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.
  3. Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.
  4. Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 30.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.

II Pravo podnošenja zahtjeva

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju pravni subjekti, organizacije, udruge i drugi nositelji projekata očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, uz obvezu dostavljanja ponude pravnih lica (izvođača radova), koja imaju ovlaštenje za obnovu objekata.

III Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

Kvalitet kandidiranih projekata/programa i njihov doprinos podizanju općeg nivoa zaštite nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih dobara;
Ravnomjerna regionalna i županijska zastupljenost uz poštivanje principa kvalitete programa;
Osigurano financiranje iz drugih izvora.

IV Posebni kriteriji za raspodjelu programa „Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika“, „Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu starih gradova značajne kulturne baštine“ i „Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine“, u okviru tekućeg transfera su:

  1. Nastavak realizacije aktivnosti na započetim programima i projektima;
  2. Vrijednost kulturnog dobra (povjesna, umjetnička i estetska, simbolička, duhovna vrijednost, ambijentalna vrijednost, izvornost, jedinstvenost i reprezentativnost);
  3. Prioriteti i neophodnosti radova sukladno sa stanjem objekta (preliminarna zaštita, konzervacija, restauracija, sanacija i revitalizacija);
  4. Doprinos promoviranju i afirmiranju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

Prijave se mogu predati putem pošte zaključno sa 13.07.2020. godine ili na protokol Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa do 13.07.2020. godine do 15.30 sati.

Tekst Javnog poziva možete pogledati OVDJE.