Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

222U prostorijama JU Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK održan je sastanak Organizacionog odbora za održavanje Naučnog skupa "Pedeset godina naučnog i pedagoškog rada prof. emeritusa Saliha Kulenovića".

Donesena je odluka da se Naučni skup upriliči 31. oktobra 2019. godine u Tuzli. Također, razmatrane su pristigle prijave i utvrđen program skupa.

  • 222