Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

pravosl crkva puračićUnutrašnji prostor Hrama je pravougaonog oblika, ukupnih dimenzija 17,20 m x 10,10 m. Sastoji se od priprate, naosa i oltarskog prostora. Iznad priprate nalazi se galerija čiji je nivo poda izdignut za 4,19 m u odnosu na pod priprate.

Priprata je pravougaonog oblika, dimenzija 3,25 m x 10,10 m. Svijetla visina priprate, do galerijske stropne ploče iznosi 3,93 m. Na istočnoj strani priprate nalazi se  6 kvadratnih lučno povezanih stubova dimenzija 37 cm x 37 cm, na koje se oslanja galerija iznad. Udaljenost između 2 centralna stuba, u odnosu na osovinu postavljenu u smjeru istok – zapad, iznosi 2,13 m. Razmak između ostalih bočnih stubova iznosi 95,5 cm(19).  Krajnji sjeverni i južni prolazi su od ostatka priprate odvojeni tankim pregradnim zidom debljine 12 cm. U ovim prostorima dimenzija 3,25 m x 1,20 m, na krajnjoj sjeverozapadnoj, odnosno jugozapadnoj strani se nalazi po jedno metalno zavojito stepenište prečnika od 1,20 m, kojim je priprata povezana sa galerijom.

Galerijski prostor ili kor zauzima prostor iznad priprate. Tlocrtno gledano, kor je pravougaonog oblika, dimenzija 3,45 m x 10,10 m. U centralnom dijelu kora, prema istoku, odnosno prema naosu se nalazi elipsasti istak ukupnih dimenzija od 2,30 m x 1,10 m. Galerija je završena ogradom čija visina iznosi 1,05 m(20). 20 cm zapadno od ograde, a na udaljenosti od po 220 cm od bočnih zidova, nalazi se po jedan stub(21) dimenzija 37 cm x 37 cm, visine od 5,50 m, koji se proteže do krovne konstrukcije.

Sa bočnih strana galerije se nalaze lučno završeni prozorski otvori ukupnih dimenzija 1,35 m x 3,70 m, s tim što se parapet ovih prozora nalazi za 40 cm niže u odnosu na plohu galerije, tako da manjim dijelom osvjetljavaju i prostor priprate koji se nalazi ispod.

Na zapadnoj strani galerije se nalaze dvokrilna vrata dimenzija 1,10 m x 2,20 m, kojim je kor povezan sa zvonikom. Unutrašnje dimenzije prostora zvonika iznose 2,60 m x 2,50 m, i ovaj prostor se nalazi na visinskoj koti od + 0,20 m u odnosu na visinsku kotu galerije. Sa zapadne, sjeverne i južne strane zvonika nalaze se po dva uska lučno završena prozora ukupnih dimenzija 45 cm x 260 cm(22). U centralnom dijelu drvenog stropa se nalazi drveni poklopac dimenzija 90 cm x 90 cm, preko kojeg je moguć pristup crkvenim zvonima. U gornjoj zoni zvonika, pokrivenom lukovičastom kupolom, nalazi se 8 otvora dimenzija 70 cm x 200 cm.

Na pripratu se nadovezuje naos pravougaonog oblika, ukupnih  dimenzija  10,95 m x 10,10 m. Zapadni dio naosa dimenzija 2,65 m x 10,10 m, se nalazi u istom nivou kao i priprata. Ostatak naosa dimenzija 8,30 m x 10,10 m se nalazi na visinskoj koti od -0,17 m u odnosu na pripratu, ali i na oltar na istoku. Na južnom zidu naosa, u centralnom dijelu hrama, nalazi se portal sa dvokrilnim lučno završenim vratima dimenzija 155 cm x 260 cm, kojim je naos povezan sa južnim dijelom porte. U osovini ovog portala, iznad se nalazi prozorski otvor dimenzija 135 cm x 370 cm, a njegov parapet iznosi 3,80 m u odnosu na pod naosa. Isti takav prozorski otvor se nalazi i na istočnoj strani južnog zida, a dva identična prozora su postavljena simetrično na suprotnoj sjevernoj strani hrama.

Istočno od naosa se nalazi izdignuti prostor oltara dimenzija 3,00 m x 10,10 m, na koji se nadovezuje polukružni apsidalni produžetak širine od 5,40 m. U centralnom dijelu oltara, prema naosu na zapadu izveden je polukružni dvostepenasti amvon poluprečnika od 90 cm. Drugi nivo amvona je kružan, a njegov poluprečnik iznosi 50 cm.

Pravougaoni dio hrama je zasvođen polukružnim svodom čije se tjeme nalazi na visini od 10,55 m u odnosu na pod naosa. Ovaj svod je u potpunosti pokriven drvenom lamperijom po uzoru na parapetni zid galerije.

Kompletan tekst možete pročitati ovdje!