Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

5-1Grobljansak cjelina - Harem Reuf-begove džamije je proglašen nacionalnim spomenikom na 58. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH održanoj 2. do 4. septembra 2013. godine.
U haremu Reuf-begove (Nove) džamije su između ostali sahranjeni:
- Abdulreuf-beg ili Reuf-beg Gradaščević,
- Abdi-beg sin Ahmed-bega umro 1862.,
- Osman-beg sin Abdi-bega Gradaščevića 1878.,
- Ahmed-beg Gradaščević sin Reuf-bega 1889.,
- Hifzi-beg sin Hafiz-bega efendije 1899.,
- Ahmed efendija Karić, imam džamije u tvrđavi.

ODLUKA KOMISIJE: Harem Hadži Reuf-begove ili Nove (Džedid) džamije, grobljanska cjelina (PDF: 299KB)