Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

2018 12 27 15 22 29 naslovnica katalog.pdf Adobe Acrobat ProOtvorite izdanje klikom na sliku ili na link NACIONALNI SPOMENICI TUZLANSKOG KANTONA

IZDAVAČ KATALOGA
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

ZA IZDAVAČA
Kemal Nurkić

AUTOR IZLOŽBE I KATALOGA
Munisa Kovačević

STRUČNI TIM
Rusmir Djedović, Semir Hadžimusić, Kemal Nurkić, Munisa Kovačević

LEKTORI
Majda Šutić-Murselović, Mirela Nezirović

DIZAJN IZLOŽBE I KATALOGA
Munisa Kovačević

ŠTAMPARIJA / PRINT
"PRINTAS" doo SREBRENIK

TIRAŽ / EDITION
200 komada

PROJEKAT FINANSIJSKI PODRŽALA
Turistička zajednica Tuzlanskog kantona