Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Vlada 24 09 2019Na osmoj redovnoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine kojim se uređuju dobra kulturne baštine, podjela dobara baštine, postupak zaštite dobara baštine, korištenje i namjena dobara baštine, prava i obaveze vlasnika dobra baštine, subjekti zaštite dobara baštine, finansiranje zaštite dobara baštine, nadzor, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za zaštitu dobara baštine na području Tuzlanskog kantona.

Kako nacrt Zakona definira, kulturna baština je zbir svih vrsta dobara baštine koja se odlikuju univerzalnim i jedinstvenim: naučnim, umjetničkim, obrazovnim, historijskim, etnološkim, arheološkim, arhitektonskim, ekološkim i rekreativno-turističkim značajem bez obzira gdje se nalaze i u kojem su obliku vlasništva. Dobrom baštine smatra se nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro baštine, te njihove grupe i cjeline od posebnog kulturnog i historijskog značaja za Kanton, a svrha zaštite je zaštita i očuvanje u neokrnjenom i izvornom stanju, te prenošenje dobara baštine budućim generacijama, stvaranje povoljnijih uslova za opstanak dobara baštine i poduzimanje mjera potrebnih za njihovo redovno održavanje, sprječavanje svake radnje kojom bi posredno ili neposredno moglo da se promjeni svojstvo, oblik, značenje i izgled dobra baštine i time ugrozila njegova utvrđena vrijednost, sprječavanje protivpravnog postupanja i protivpravnog prometa dobara baštine, te nadzor nad iznošenjem dobara baštine u inostranstvo, uspostavljanje uslova da dobra baštine prema svojoj namjeni i značenju služe potrebama pojedinaca i općem interesu, razvijanje svijesti o baštini kao resursu održivog razvoja, te osiguranje dostupnosti baštine.

Za provođenje Zakona o zaštiti kulturne baštine bit će potrebno obezbjediti dodatna sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za realizaciju poslova preduzimanja mjera zaštite na dobrima pod prethodnom zaštitom i dobrima baštine koja su proglašena zaštićenima; konzervacije i restauracija na dobrima pod prethodnom zaštitom i dobrima baštine koja su proglašena zaštićenima; publikovanja i prezentiranja dobara baštine i poslova izrade i postavljanja informacionih tabli posebnim oznakama sa relevantnim podacima o zaštićenom dobru baštine. JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona će svake godine na osnovu programskih aktivnosti planirati finansijska sredstva u Budžetu TK za realizaciju Zakonom utvrđenih aktivnosti.