Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

monumenta srebrenica knjiga 2

Otvorite izdanje klikom na sliku ili na link MONUMENTA SREBRENICA Knjiga 2.pdf

MONUMENTA SREBRENICA

Istraživanja, dokumenti, svjedočanstva

KNJIGA 2.

SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA

Recenzenti:
Prof. dr. sc. Enver Halilović
Prof. dr. sc. Edin Mutapčić
Mr. sc. Anita Petrović

Urednik:
Prof. dr. sc. Adib Đozić

Lektor:
Aida Sijamhodžić, prof.

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Štampa:
OFF-SET Tuzla

Tiraž:
500 kom

Tuzla – Srebrenica 2013.

ISSN 2233-162X

SADRŽAJ

Riječ urednika 5

dr. sc. Alija Suljić, vanr. prof.
dr. sc. Alma Kadušić, docent
dr. sc. Sabahudin Smajić, docent
dr. sc. Dževad Mešanović, docent
Sead Jahić, profesor geografije
STATISTIČKO-DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA KOTARA SREBRENICA U VRIJEME AUSTROUGARSKE OKUPACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 11

Prof. dr. sc. Adib Đozić
Mr. sc. Rusmir Djedović
MAHALA CRVENA RIJEKA U SREBRENICI KRAJEM 19. STOLJEĆA 39

Refik BULIĆ
PITANJE EKAVSKO-JEKAVSKE ZAMJENE JATA U GOVORU BOSNJAKA SREBRENICE 77

PRILOZI

Juraj Kujundžić
SREDNJOVJEKOVNE CRKVE U SREBRENICI 89

Dr. Bazilije Pandžic
ŽIVOT I DJELA JURJA DRAGIŠIĆA (o. 1445-1520) 97
DOKUMENTA

Dr.sc. Dževad Mahmutović,
docent Mahir Mahmutović, dipl. pravnik
PRVA PRESUDA ZA GENOCID U EVROPI POSLIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA 129