Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

monumenta srebrenica knjiga 1

Otvorite izdanje klikom na sliku ili na link MONUMENTA SREBRENICA Knjiga 1.pdf

MONUMENTA SREBRENICA

lstraživanja, dokumenti, svjedočanstva

KNJIGA 1

SREBRENICA KROZ MINULA STOLJEĆA

Prof. dr. Adib Đozić, Doc.dr. Edin Mutapčic, Mr. sc. Rusmir Djedović

Recenzenti:
Prof. dr. Enver Halilović
Prof. dr. Jusuf Žiga
Mr. sc. Anita Petrović

Urednik:
mr. sc. Rusmir Djedović

Prevod na engleski jezik:
Lemana Bajrektarević, prof.

Lektor:
Nihada lbrišimović, prof.

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturo-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Štampa:
OFF-SET Tuzla

Tiraž:
500 kom

Tuzla - Srebrenica 2012.

ISSN 2233-162X

SADRŽAJ

Predgovor 5

Uvod 7

Dr. sc. Edin MUTAPČIĆ, docent
UPRAVNO-PRAVNI POLOŽAJ SREBRENICE U SREDNJEM VIJEKU 11

Prof. dr. sc. Adib ĐOZIĆ
GRADSKE DŽAMIJE SREBRENICE 37

Mr. sc. Rusmir DJEDOVIĆ
URBANI RAZVOJ GRADA SREBRENICE OD SREDNJEG VIJEKA DO POČETKA 20. STOLJEĆA 55

Prof. dr. sc. Adib ĐOZIĆ
GENOCID U SREBRENICI PARADIGMA BOSNACIDA 83

PRILOZI

Prof. dr. Enver IMAMOVIĆ
SREBRENICA I OKOLICA U RIMSKO DOBA 99

Tatomir VUKANOVIĆ
SREBRENICA U SREDNJEM VEKU 127

DOKUMENTA

Mr. sc. Kemal NURKIĆ
SREBRENIČKI DEFTER! U ARHIVU TK KAO HISTORIJSKI IZVORI ZA UTVRĐIVANJE VLASNIČKIH ODNOSA 157

Priredio: Dr. sc. Dževad MAHMUTOVIĆ
PRESUDA RADISLAVU KRSTIĆU ZA GENOCID U SREBRENICI 165