Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

memorijalna stabla

Otvorite izdanje klikom na sliku ili na link: Memorijalna stabla u kulturnom krajoliku Tuzlanske regije.

Tuzlansko područje obiluje spomenicima prirodne baštine. Među njima posebno mjesto zauzimaju stara stabla za koja postoji potencijalni interes u naučnoj javnosti. Sem toga, neka stara stabla predstavljaju i memorijalne spomenike, te imaju svoju vrijednost kao dio kulturnog krajolika. Navedena stabla se nalaze uz dobra kulturno-historijskog naslijeđa, uz ili u neposrednoj blizini sakralnih objekata, grobalja, mezarja, nekropola sa stećcima i drugo. Ona su zapis o minulim vremenima. Pod tim stablima su kroz različite historijske periode održavani različiti događaji, zborovi, donošene značajne odluke. Sa turističkog aspekta, mnoga stabla svojim habitusom, starošću i izgledom privlače pažnju brojnih turista, dio su kulturnog krajolika, prepoznatljivi su dio identiteta grada, spomenika, lokaliteta, ali i građana.

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo 582.091(497.6 Tuzla)(084) MEMIĆ, Kasim Memorijalna stabla u kulturnom krajoliku Tuzlanske regije / Kasim Memić, Semir Hadžimusić, Rusmir Djedović. - Tuzla : Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona : Muzej istočne Bosne, 2020. - 44 str. : fotogr. ; 21 cm Bibliografija: str. 41. ISBN 978-9926-8157-9-0 (Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK) ISBN 978-9926-8227-1-2 (Muzej istočne Bosne) 1. Hadžimusić, Semir 2. Djedović, Rusmir COBISS.BH-ID 41244678