Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Klikom na sliku ili na link možete regledati cjelokupno izdanje - ZBORNIK RADOVA

kulturno historijsko i prirodno naslijede opcine lukavac – zbornik sazetakaKulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac – Zbornik sažetaka

Cultural, Historical and Natural Heritage of Lukavac - Abstract Book

Naučna konferencija Lukavac,
31. 10. 2015.

- Zbornik sažetaka –

Scientific Conference Lukavac,
31. 10. 2015.

- Abstract Book –

Izdavač: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, JU Javna biblioteka Lukavac

Za izdavača: Benjamin Bajrektarević, Nihada Fajić

Urednici: Semir Hadžimusić, Munisa Kovačević

Prevod na engleski jezik: Faruk Hodžić

Fotografije: Naslovna: razglednica Lukavca iz 1898. godine,

Poleđina: Puračić 1918. godine, Unutrašnja: Turski Lukavac 1927. godine

Obrada: Munisa Kovačević

Štampa: OFF-SET

Lukavac – Tuzla 2015.

Pregled učesnika i tema:

KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE
1. Omer IBRAHIMAGIĆ
Značaj naslijeđa Lukavca i okoline – primjer nišana Ibrahim-age u Smolući
THE IMPORTANCE OF HERITAGE IN LUKAVAC AND ITS ENVIRONMENT - FOR EXAMPLE TOMBSTONES OF IBRAHIM AGA IN SMOLUĆA

2. Salih KULENOVIĆ, Mihad SAKIĆ
Rezultati dosadašnjih arheoloških i etnoloških istraživanja područja općine Lukavac
RESULTS OF ARCHAELOGICAL AND ETHNOLOGICAL RESEARCHES ON THE TERRITORY OF MUNICIPALITY LUKAVAC SO FAR

3. Mirsad KUNIĆ
Savremena usmena tradicija Lukavca
MODERN ORAL TRADITION OF LUKAVAC

4. Amira TURBIĆ-HADŽAGIĆ, Senita HUSIĆ
Žargonizmi i frazeologizmi u govoru Lukavca i okoline
JARGON AND PHRASEOLOGISMS IN THE SPEECH OF LUKAVAC AND ITS ENVIRONMENT

5. Zlatko DUKIĆ
Tri pjesnika – tri lukavačka biljega (Atif Kujundžić, Avdo Mujkić i Jusuf Begić)
THREE POETS – THREE LANDMARKS OF LUKAVAC (ATIF KUJUNDZIC, AVDO MUJKIC I JUSUF BEGIC)

6. Adi ĆOROVIĆ
Kulturno naslijeđe Lukavca u kontekstu arhitektonskog naslijeđa kraja XIX i XX vijeka u Bosni i Hercegovini
CULTURAL HERITAGE OF LUKAVAC IN THE CONTEXT OF ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE LATE XIX AND XX CENTURY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

7. Nusret MUJAGIĆ
Urbani razvoj Lukavca na temeljima Millerove zadužbine
URBAN DEVELOPMENT OF LUKAVAC ON THE FOUNDATIONS OF MILLER ENDOWMENT

8. Rusmir DJEDOVIĆ
Historijsko-geografska i urbano-geografska istraživanja naselja Lukavac
THE HISTORIC GEOGRAPHICAL AND URBAN GEOGRAPHICAL RESEARCH OF LUKAVAC

9. Edin MUTAPČIĆ, Almir MUTAPČIĆ
Kulturno-historijsko naslijeđe Lukavca do kraja srednjeg vijeka
CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE OF LUKAVAC BY THE END OF MIDDLE AGE

10. Edin ŠAKOVIĆ
Arheološka slika lukavačkog kraja
ARCHAEOLOGICAL PICTURE OF THE WIDER AREA OF LUKAVAC

11. Semir HADŽIMUSIĆ
Pregled dosadašnjih historiografskih istraživanja općine Lukavac
OVERVIEW OF HISTORIOGRAPHICAL RESEARCH OF LUKAVAC MUNICIPALITY

12. Munisa KOVAČEVIĆ
Istraživanje i zaštita dobara naslijeđa općine Lukavac
RESEARCH AND PROTECTION OF NATIONAL HERITAGE OF LUKAVAC MUNICIPALITY

13. Omer ZULIĆ, Hatidža FETAHAGIĆ
Lukavac kroz arhivske fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona
LUKAVAC IN ARCHIVAL FONDS AND COLLECTIONS OF THE ARCHIVES OF TUZLA CANTON

14. Faruk KRUŠEVLJANIN
Austrougarsko naslijeđe u Lukavcu
THE AUSTRO-HUNGARIAN HERITAGE IN LUKAVAC

15. Munib EFENDIĆ
Stoljeće industrije u Lukavcu
CENTURY OF INDUSTRY IN LUKAVAC

16. Almira BEĆIROVIĆ, Rusmir DJEDOVIĆ
Urbano-geografske karakteristike naselja Devetak na prelazu 19/20.stoljeće
URBANGEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF DEVETAK SETTLEMENT AT THE TURN OF 19TH TO 20TH CENTURY

17. Adnan KALESIĆ
Donji Bistarac krajem XIX vijeka
DONJI BISTARAC ENDED OF THE NINETEENTH CENTURY

18. Omer HAMZIĆ
Administrativno-teritorijalno ustrojstvo i politička situacija na području Lukavca u periodu između dva svjetska rata
THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL STRUCTURE AND THE POLITICAL SITUATION IN THE AREA OF LUKAVAC IN THE PERIOD BETWEEN THE TWO WORLD WARS

19. Salkan UŽIČANIN
Kulturne i socijalne ustanove Solvajeve tvornice sode i njihovo djelovanje u Lukavcu i okolini (od 1918. do 1941) godine
CULTURAL AND SOCIAL INSTITUTIONS OF SOLVAJ’S SODA FACTORY AND THEIR ACTIVITIES IN LUKAVAC AND ITS SURROUNDINGS (1918–1941)

20. Omer HAMZIĆ, Edin ŠAKOVIĆ
Odbrana Puračića i formiranje Hadžiefendića legije na širem području Lukavca, krajem 1941. i početkom 1942. godine
THE DEFENCE OF PURAČIĆ AND THE FORMATION OF THE HADŽIEFENDIĆ LEGION AT THE END OF 1941 AND EARLY 1942.

21. Izet ŠABOTIĆ
Privredni i društveni razvoj Lukavca u vremenu od 1945. do 1953. godine
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF LUKAVAC IN THE PERIOD FROM 1945 TO 1953.

22. Nikola ČIČA
Djelatnost Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Lukavcu u razdoblju Monarhističke Jugoslavije
THE ACTIVITY OF CROATIAN CULTURAL SOCIETY NAPREDAK IN LUKAVAC IN THE PERIOD OF MONARCHIST YUGOSLAVIA

23. Omer HAMZIĆ
O aktivnostima KPD „Gajret“ na području Lukavca i Puračića u periodu između dva svjetska rata
ABOUT THE ACTIVITIES OF KPD “GAJRET” IN AREAS OF LUKAVAC AND PURAČIĆ IN THE PERIOD BETWEEN THE TWO WORLD WARS

24. Semir HADŽIMUSIĆ
Kulturno-prosvjetna i kulturno-umjetnička društva na području Lukavca od 1945. do 1955. godine
CULTURAL-EDUCATIONAL AND CULTURAL-ARTISTIC ASSOCIATIONS IN THE AREA OF LUKAVAC FROM 1945 TO 1955.

25. Edhem MUFTIĆ
Kultura i kulturno stvaralaštvo-Dom kulture Lukavac od 1979. do 1990. godine
CULTURE AND CULTURAL CREATION-CULTURE CENTER LUKAVAC FROM 1979 TO 1990.

26. Ahmed HATUNIĆ
Život i djelo profesora Šabana Hodžića
THE LIFE AND WORK OF PROFESSOR ŠABAN HODŽIĆ

27. Sevret MEHMEDĆEHAJIĆ
Redžep Muminhodžić – život i odgajateljski rad
REDZEP MUMINHODZIC – LIFE AND EDUCATIONAL WORK

28. Mihad SAKIĆ
Dr. Georgi Lazarov, foto – amaterska umjetnost u Lukavcu
GEORGI LAZAROV, MD, AMATEUR PHOTOGRAPHY IN LUKAVAC

29. Šefko SULEJMANOVIĆ
Najstarije džamije na području općine Lukavac i njihov kulturno-historijski značaj
THE OLDEST MOSQUES IN THE AREA OF MUNICIPALITY OF LUKAVAC AND THEIR CULTURAL AND HISTORICAL ROLE AND SIGNIFICANCE

30. Nusret KUJRAKOVIĆ
Popis vakufa u Lukavcu iz 1938. godine
A LIST OF WAKFS IN LUKAVAC IN 1938.

31. Aljoša AVDIĆ
Društveno-geografske karakteristike naselja Prokosovići
SOCIO-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE VILLAGE PROKOSOVIĆI

32. Tijana VELJKOVIĆ, Adnan KALESIĆ
Tradicionalno bosansko graditeljstvo – kuća Čamdžića u Puračiću
TRADITIONAL BOSNIAN ARCHITECTURE - HOUSE ČAMDŽIĆ IN PURAČIĆ

33. Senad BEGOVIĆ
Spomen kosturnica poginulim učesnicima NOR-a u Lukavcu, kulturno-historijsko naslijeđe antifašizma
OSSUARY MEMORIAL DEDICATED TO THE FALLEN VICTIMS OF PEOPLE’S LIBERATION WAR IN LUKAVAC – CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE OF ANTIFASCISM
PRIRODNO NASLIJEĐE

34. Semir AHMETBEGOVIĆ, Senad GUTIĆ
Stanje kvaliteta zraka u Lukavcu
STATUS OF LUKAVAC AIR QUALITY

35. Sanida OSMANOVIĆ
Analiza teških metala u biljkama lukavačkog područja
ANALYSIS OF HEAVY METALS IN PLANTS IN THE AREA OF LUKAVAC

36. Kasim MEMIĆ, Avdul ADROVIĆ
Biodiverzitet faune lovne divljači i ihtiofaune na području općine Lukavac
BIODIVERSITY OF FAUNA IN THE AREA OF LUKAVAC MUNICIPALITY

37. Avdul ADROVIĆ, Isat SKENDEROVIĆ, Edina HAJDAREVIĆ, Alen BAJRIĆ,
Sabina H.HALILOVIĆ
Stanje istraženosti populacije riba akumulacije Modrac tokom pedesetogodišnjeg postojanja
STATE OF RESEARCH FISH POPULATIONS STORAGE LAKE DURING FIFTY YEARS' EXISTENCE

38. Isat SKENDEROVIĆ, Avdul ADROVIĆ, Edina HAJDAREVIĆ, Alen BAJRIĆ, Adnan JAŽIĆ
Parazitski rakovi (Crustacea) cipridnih riba iz hidroakumulacije Modrac
PARASITIC CRUSTACEANS (CRUSTACEA) OF CYPRINID FISH FROM RESERVOIRS MODRAC