Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Dvanesti broj časopisa sadrži 20 stručnih i naučnih multidisciplinarnih autorskih i koautorskih radova. U prvom poglavlju „Historija“ obrađena je prošlost Zvornika (1945-1953. godine), Gradačca na razmeđu 19. i 20. stoljeća, kao i Srebrenice, u svjetlu demografskih i socijalnih promjena. Također, predstavljen je historijski kontekst u kojem nastaje historijska građevina „Kino Centar“ u Tuzli, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Drugo poglavlje „Tradicija“ donosi primjere iz usmene tradicije okoline Doboja, a autori predstavljaju terenska istraživanja koja se odnose na tradiciju kulturno-obrazovnog i vjerskog života na području Koraja i Lukavca. U trećem poglavlju „Naslijeđe-Baština“ autori donose stručni opis i valorizaciju pojedinih dobara baštine, ali i utvrđuju historijski kontekst njihovog nastanka, kao i potrebe i mogućnosti zaštite. Dobra koja su predstavljena jesu stećci u kalesijskom naselju Kikači, stećci u zaštićenom području Bijambare, kao i stari drveni nadgrobni križevi u Gornjim Hrgovima te nišani na području Tuholja.

Rubrika „Prirodno naslijeđe“ sadrži dva stručna rada: o biogeografskim karakteristikama doline rijeke Turije, te o biodiverzitetu dnevnih leptira na području zaštićenog pejzaža Konjuh. „Porodice i likovi zavičaja“ je također stalna rubrika časopisa Baština sjeveroistočne Bosne, a radovi koji su objavljeni u dvanaestom broju donose geneološka istraživanja bošnjačkih familija Osmača u drugoj polovini 19. stoljeća, ali i predstavljaju ličnosti koje su obilježile određeni historijski period u manjim bosanskohercegovačkim sredinama – Hadži Mehmed ef. Šljivić (1946-2019) iz Živinica. Na kraju ove rubrike objavljen je prijevod rada „Selidbena avantura građanina četiri države – Hadži Jusufa Kansua“, koji je prvi put objavljen u Istanbulu 2018. godine.

U rubrici „Aktivnosti zavoda“ dat je osvrt na prvu fazu arheoloških radova sancije, restauracije i konzervacije nekropole stećaka „Stare kuće“ u Breškama kod Tuzle. Časopis završava rubrikom prikazi.

Objavljivanje novog broja časopisa Baština sjeveroistočne Bosne predstavlja doprinos u historiografskim i stručnim istraživanjima dobara baštine, kao i u afirmaciji i popularizaciji značaja baštine za identitet države, društva, i pojedinca.

Sadržaj broja 12 pogledajte OVDJE.