Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji kada je u pitanju naučnoistraživački rad iz oblasti zaštite prirodnog naslijeđa, a isti se sa saradnicima PMF Tuzla uglavnom odvijao kroz objavu stručnih i naučnih radova u rubrici Prirodno naslijeđe Zavodovog časopisa "Baština sjeveroistočne Bosne".

Zaključeno je da je potrebno unaprijediti postojeću te razvijati nove oblike stručne saradnje a jedan od načina će biti i Zavodova podrška organizaciji naučnog skupa "Ekološka valorizacija biodiverziteta faune vodenih ekosistema slivnog područja rijeke Spreče, koji će se održati na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli u martu 2020. godine.