Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe – opština Zvornik

elaborat_3_smallerZavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla, je u maju 1991.godine okončao rad na izradi studije o kulturno-historijskom i prirodnom naslijeđu opštine Zvornik. Elaborat sadrži preko 300 stranica uključujući i kartografsku dokumentaciju. U studiji je obrađeno nekoliko tematskih cjelina pod istoimenim naslovima: arheologija, stećci, memorijalna groblja, etnologija, graditeljsko naslijeđe, spomenici NOR-a i revolucije i prirodno naslijeđe.

Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe - opština Kladanj

elaborat_1_smallerIzgled prijave za registrovanje objekata za koje se osnovano može pretpostaviti da imaju svojstva kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđaElaborat je datiran u 1990.godinu, a njegova izrada je inicirana odlukom Skupštine opštine Kadanj. Terenska istraživanja oko 45 naseljenih mjesta, te 142 spomenika kulture, su izvršena u toku 1989.godine. Lokaliteti koji su obrađeni u ovom elaboratu odnose se na arheološke lokalitete, nekropole stećaka, memorijalne spomenike, sakralne, etnografske i objekte graditeljskog naslijeđa, spomenike NOR-a i lokalitete prirodnog naslijeđa. Studiju su uradili stručni saradnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u Tuzli, na osnovu terenskih zabilješki, konsultiranjem postojeće literature, te naučnih i stručnih saznanja iz oblasti kojoj određeno dobro pripada. Elaborat sadrži preko 180 stranica, uz priloge koji se nalaze na kraju studije (kartografska dokumentacija).

Izgled prijave za registrovanje objekata za koje se osnovano može pretpostaviti da imaju svojstva kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe - Opština Tuzla, Elaborat prijedloga za zaštitu

elaborat_2_smallerElaborat je izradio stručni tim radnika Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla. Isti je objavljen u novembru mjesecu 1988. godine. Osnovni cilj nastanka Elaborata je identifikacija i valorizacija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na području opštine Tuzla, zatim istraživanje i analiza nepokretnih dobara u cilju formiranja prijave za konačno proglašenje dobara zaštićenim. Na preko 600 stranica su prezentirani osnovni podaci o historijatu, trenutnom stanju i vidu zaštite dobara koja su podijeljena u nekoliko tematskih grupa: graditeljsko naslijeđe i spomen obilježja NOR-a, nekropole stećaka, memorijalni spomenici, arheološki lokaliteti, narodno graditeljstvo, te prirodno naslijeđe sa zaštićenim zonama dobara prirodnog naslijeđa i njihovom kategorizacijom. U Elaboratu se osim tekstualnog dijela nalaze i prilozi u formi grafičkih prikaza, planova, fotografija itd.

Uz Elaborat koji se odnosi na područje opštine Tuzla, je objavljena i kartografska dokumentacija sa tačnim lokacijama predloženih dobara na području opštine Tuzla. Kartografska dokumentacija je podijeljena na kulturno-historijskog naslijeđe četiri karte) te prirodno naslijeđe (četiri karte).