Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Analiza stanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na području Tuzlanskog kantona

16 6 2016 22 58 37Svaki čovjek bio on pojedinac ili bio u zajednici, zajedno organizovano ili jednostavno spontano, ostavlja iza sebe određene ostatke, tragove dobra kulturno-historijskog naslijeđa, bilo da je riječ o pokretnom ili nepokretnom naslijeđu.

Veliki broj dobara naslijeđa je nepovratno nestao, a upravo nestankom takvog blaga, gubimo dio svoje prošlosti, načina života, običaja, događaja, ličnosti. Kulturno-historijsko naslijeđe ima presudnu ulogu u očuvanju identiteta naroda i države. Ugrožavanju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa pridonijeli su: ratna razaranja, nebriga i neodržavanje, nedostatna financijska sredstva, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, nepoštivanje zakonskih propisa i neprimjenjivanje sankcija, nedovoljna svijest o vrijednosti baštine.

Opširnije... 

Spomeničko nasljeđe na području grada Tuzle

bastina20150108Izgradnja spomenika na javnim površinama u Tuzli i okolini, može se pratiti
kroz prošlost od vremena austrougarske vladavine do danas. Spomenici su predmeti koji služe za sjećanje na pojedine ličnosti ili događaje. Najčešće se radi o umjetničkim predmetima (kipovi, skulpture i fontane), a osim njih postoje i spomen-parkovi, obelisci, stele, spomen ploče, česme, nadgrobne ploče itd. U ovom Elaboratu tretirana su pitanja umjetničkih djela (biste, statue, reljefi itd), koja se trenutno nalaze na nekoj od lokacija na području grada Tuzla, bez obzira na vrijeme njihovog nastanka, tehniku izrade, vrstu materijala, te sadržaj i tematiku.

Opširnije... 

Elaborat o opravdanosti osnivanja Muzeja odbrane Bosne i Hercegovine u Gradačcu

elaborat_muzej_odbrane_bih_u_gradaccu_smallerElaborat sadrži tekstove, fotografije, kartografsku dokumentaciju, a koji se tematski odnose na pregled stanja muzejske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona, Gradačac kao simbol odbrane Bosne i Hercegovine, biografiju Husein kapetana Gradaščevića, značaj i funkcije budućeg muzeja, pravnu i društvenu osnovu formiranja muzeja, sadržaje muzeja, situaciju, aktivnosti oko osnivanja muzeja, razvojne faze u osnivanju muzeja, struktura muzeja, finansijska sredstva, osnivači muzeja i mnoga druga pitanja koja se odnose na pitanje nastanka muzeja. Elaborat je nastao kao rezultat terenskih istraživanja, konsultacija sa naučnim i stručnim radnicima iz oblasti historije, etnologije i muzeologije, korištenja dostupne literature i dokumentacije, prezentiranja rezultata stručnih radnika i saradnika Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, održavanje nekoliko radnih (tematskih) sastanaka sa predstavnicima iz oblasti kulture, obrazovanja, predstavnicima općinskih vlasti u Gradačcu, te Jedinstvenom organizacijom boraca unijom veterana općine Gradačac, na čiju je inicijativu i pokrenut cijeli proces oko osnivanja Muzeja odbrane Bosne i Hercegovine u Gradačcu.

Sinopsis Elaborata o opravdanosti osnivanja muzeja odbrane Bosne i Hercegovine u Gradačcu:

Muzej koji bi govorio o višestoljetnoj borbi za opstojnost i odbranu Bosne i Hercegovine  sa posebnim osvrtom na ulogu Gradačca i značaj zadnjeg odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995. treba u svom nazivu adekvatno da predstavi prethodno.
Na internetskim stranicama kroz razne forume građana i raznih udruženja se već nekoliko godina javljaju ideje o potrebi formiranja muzeja na temu odbrane sj. Istočne Bosne i Gradačca sa sjedištem u Gradačcu. Tako na forumu BIH jedna od tema nosi naziv Muzej odbrane sjeveroistočne Bosne i Hercegovine.
Na stranici patriotska liga Bosne i Hercegovine najavljuje se mogućnost osnivanja Muzeja odbrane sjeveroistočne Bosne- „Kapija Bosne“ u Gradačcu. Kod dijela javnih i kulturnih radnika Gradadačca je također snažna ideja o osnivanju muzeja odbrane u Gradačcu pod nazivom „Kapija Bosne“.

Opširnije... 

Studija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa opštine Živinice

elaborat_5_smallerStudiju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa opštine Živinice, je objavljena marta 1987.godine, od strane stručnog osobla Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla. Studija sadrži na oko 300 stranica (uključujući kartografske priloge) popise arheoloških lokaliteta, te nepokretnih dobara iz različitih historijskih perioda, a koji zbog svoje važnosti trebaju biti zaštićeni.

„Kulturno-istorijskog nasljeđe opštine Lopare

elaborat_4_smallerObjavljen 1990.godine u Tuzli. Studija sadrži preko 200 stranica sa kartografskom dokumentacijom. U ovom Elaboratu se nalaze vrijedni podaci o stanju lokaliteta, nepokretnih dobara i prirodnih vrijednosti. U uvodnom dijelu autori studije konstatuju da stanje na terenu nije zadovoljavajuće, te da se nameće potreba saniranja i rekonstrukcije sa jasno naznačenim prioritetima. Sadržaj studije se odnosi na sljedeće cjeline: arheologija, memorijalna groblja, stećci, etnologija, graditeljsko naslijeđe, spomenici NOR-a i revolucije, te prirodno naslijeđe.

Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe – opština Zvornik

elaborat_3_smallerZavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla, je u maju 1991.godine okončao rad na izradi studije o kulturno-historijskom i prirodnom naslijeđu opštine Zvornik. Elaborat sadrži preko 300 stranica uključujući i kartografsku dokumentaciju. U studiji je obrađeno nekoliko tematskih cjelina pod istoimenim naslovima: arheologija, stećci, memorijalna groblja, etnologija, graditeljsko naslijeđe, spomenici NOR-a i revolucije i prirodno naslijeđe.

Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe - opština Kladanj

elaborat_1_smallerIzgled prijave za registrovanje objekata za koje se osnovano može pretpostaviti da imaju svojstva kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđaElaborat je datiran u 1990.godinu, a njegova izrada je inicirana odlukom Skupštine opštine Kadanj. Terenska istraživanja oko 45 naseljenih mjesta, te 142 spomenika kulture, su izvršena u toku 1989.godine. Lokaliteti koji su obrađeni u ovom elaboratu odnose se na arheološke lokalitete, nekropole stećaka, memorijalne spomenike, sakralne, etnografske i objekte graditeljskog naslijeđa, spomenike NOR-a i lokalitete prirodnog naslijeđa. Studiju su uradili stručni saradnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u Tuzli, na osnovu terenskih zabilješki, konsultiranjem postojeće literature, te naučnih i stručnih saznanja iz oblasti kojoj određeno dobro pripada. Elaborat sadrži preko 180 stranica, uz priloge koji se nalaze na kraju studije (kartografska dokumentacija).

Izgled prijave za registrovanje objekata za koje se osnovano može pretpostaviti da imaju svojstva kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe - Opština Tuzla, Elaborat prijedloga za zaštitu

elaborat_2_smallerElaborat je izradio stručni tim radnika Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla. Isti je objavljen u novembru mjesecu 1988. godine. Osnovni cilj nastanka Elaborata je identifikacija i valorizacija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na području opštine Tuzla, zatim istraživanje i analiza nepokretnih dobara u cilju formiranja prijave za konačno proglašenje dobara zaštićenim. Na preko 600 stranica su prezentirani osnovni podaci o historijatu, trenutnom stanju i vidu zaštite dobara koja su podijeljena u nekoliko tematskih grupa: graditeljsko naslijeđe i spomen obilježja NOR-a, nekropole stećaka, memorijalni spomenici, arheološki lokaliteti, narodno graditeljstvo, te prirodno naslijeđe sa zaštićenim zonama dobara prirodnog naslijeđa i njihovom kategorizacijom. U Elaboratu se osim tekstualnog dijela nalaze i prilozi u formi grafičkih prikaza, planova, fotografija itd.

Uz Elaborat koji se odnosi na područje opštine Tuzla, je objavljena i kartografska dokumentacija sa tačnim lokacijama predloženih dobara na području opštine Tuzla. Kartografska dokumentacija je podijeljena na kulturno-historijskog naslijeđe četiri karte) te prirodno naslijeđe (četiri karte).