Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

(klikom na naslove radova otvorite pojedinačne radove, a klikom na naslovnu stranicu otvorite kompletan časopis)

bastina 7

Naslovna

Impresum

Sadržaj

Spisak saradnika

PROŠLOST

 1. Ago Mujkanović, Novootkriveni stećci u naselju Oraš Planje kod Tešnja
 2. Fahir Sukanović, Nasiha Mujčinović, Osnivanje i razvoj Osnovne škole u Humcima
 3. Jasmin Jajčević, Opismenjavanje u Tuzli u periodu 1945-1953
 4. Rusmir Djedović, Olovo krajem 19. stoljeća (urbano-geografske karakteristike)
 5. Rusmir Djedović i Samid Latifović, Historijsko-geografske karakteristike naselja Humci krajem 19. stoljeća
 6. Semir Hadžimusić, Stećci na području općine Lukavac

 

TRADICIJA

 1. Edhem Muftić, Aspekti i refleksije zavičaja
 2. Edina Halilović-Šarić, Tradicionalna bosanska hrana
 3. Kim Burton, Local music from the world or world music from the local; a bosnian popular music and its significance at home and abroad
 4. Mirsad Kunić i Mehmedalija Taletović, Usmene predaje na području naselja Velino Selo
 5. Munir Kahrimanović i Jusuf Omerović, Običaji Bošnjaka oko zasnivanja porodice – Sapna i Okolina

 

NASLIJEĐE - BAŠTINA

 1. Ekrem Sakić, Hanovi u Kikačima
 2. Elvir Selimović, Upotreba kulturno-historijskog naslijeđa u nastavi historije – multiperspektivni pristup
 3. Kimeta Buševac, Jezik dnevnika Ahmeda Hamdi Aliefendića (1905-1930)
 4. Majda Šutović-Kuduzović i Elvedin Kovačević, Razgovor sa Rahmanom Šabanovićem – prilog usmenoj historiji Lukavca u Drugom svjetskom ratu
 5. Meksida Kahrimanović i Mujo Čavalić, Čelićka čaršija
 6. Nusret Mujagić, Kule sjeveroistočne Bosne kao specifičan oblik stanovanja i graditeljski podsticaj

 

PRIRODNO NASLIJEĐE

 1. Aljoša Avdić, Prirodno-geografske odlike naselja Prokosovići
 2. Jasmina Kamberović, Kopovska jezera Tuzlanskog kantona
 3. Mensur Zukić, Osobenosti spoljašnje morfologije mozga kod deverike (Abramis brama) iz akumulacije Modrac
 4. Mensur Zukić, Zaštita lokacija od biološkog značaja na području općine Srebrenik

 

PORODICE I LIKOVI ZAVIČAJA

 1. Munisa Kovačević, Nuraga Softić – majstor umjetničke fotografije (1931-2015. godina)
 2. Nusret Duranović, Duranovići iz Srebrenika (1800. do danas), 1. dio

 

AKTIVNOSTI ZAVODA

 1. Almira Bećirović, Rad Zavoda na istraživačko-izdavačkom projektu Srebrenica do 2014. godine
 2. Emil Mujkić, Naučni skup Historija države i prava BiH – izazovi i perspektive (povodom pedeset godina naučnog i publicističkog rada prof. dr. Mustafe Imamovića)
 3. Semir Hadžimusić, Kuća sjeveroistočne Bosne (izložba u Srebreniku i Tešnju)

 

PRIKAZI - OSVRTI - RECENZIJE

 1. Anđelina Sulejmanović, Monumenta Srebrenica – istraživanja, dokumenti, svjedočenja, knjiga III, Srebrenica kroz minula stoljeća
 2. Elvir Selimović, Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine. Zbornik radova.
 3. Emil Mujkić, Stanovništvo Tuholja – Historijska građa, Sakib Softić
 4. Munisa Kovačević, Prikaz zbornika radova o vakufima
 5. Semir Hadžimusić, Stara džamija u Priluku, Suadin Staršević