Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Dana, 14.01.2019. godine, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je posjetila Slavena Vojinović, ministrica za kulturu, sport i mlade TK.

Održan je radni sastanak sa mr. sc. Kemalom Nurkićem, direktorom, prof. dr. Anitom Petrović, predsjednicom UO, te uposlenicima Zavoda. Razgovarano je o dosadašnjem radu Zavoda, kao i planovima rada za 2019. godinu.

ministrica u zavodu