Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

PDF DOKUMENT "BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE BROJ 10, 2018 MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA SLIKU DESNO ILI OVDJE.

BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE 10 nasovnica baština
BROJ 10

ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO-HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEĐE


Northeast Bosnia's Heritage Number 10

Heritage magazine, Culture-historical and natural heritage


Glavni i odgovorni urednik: Edin Mutapčić

Urednik u redakciji: Rusmir Djedović

Članovi redakcije:
Kemal Nurkić, Amira Turbić-Hadžagić, Ivan Balta, Kim Burton, Izet Šabotić, Omer Hamzić, Avdul Adrović, Samir Halilović, Munisa Kovačević, Semir Hadžimusić (sekretar)

Lektor: Mirela Nezirović

Korektor: Majda Šutić-Murselović

Prijevod na engleski jezik: Faruk Hodžić

Obrada: Semir Hadžimusić, Munisa Kovačević

Izdavač:
JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Tuzlanskog kantona

Za izdavača: Kemal Nurkić, direktor Zavoda

Štampa: „PRINTAS“ doo SREBRENIK

Tiraž: 300

ISSN 2232-7665

Časopis je indeksiran u C.E.E.O.L.
Tuzla, 2018.

 

SADRŽAJ

NAUČNO SAVJETOVANJE
“ZNAČAJ NASLIJEĐA U OČUVANJU IDENTITETA DRŽAVE I POJEDINCA” POVODOM OBILJEŽAVANJA 35 GODINA OD OSNIVANJA ZAVODA

KEMAL NURKIĆ,
RAD I PERSPEKTIVE ZAVODA....................................................................................................................... ......9

MIRELA MULALIĆ HANDAN,
UPOTREBA NASLIJEĐA U KREIRANJU I UPRAVLJANJU IDENTITETIMA:
BOSNA I HERCEGOVINA.................................................................................................................. ...................19

MIRZAH FOČO,
RAD KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIH
-IMPLEMENTACIJA ANEKSA VIII OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BIH...........................................43

ANITA PETROVIĆ,
OTVORENA PITANJA PRAVNE ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE U BOSNE I HERCEGOVINI...............53

SALIH KULENOVIĆ, NIHAD KULENOVIĆ,
ZNAČAJ ETNOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA U OČUVANJU TRADICIJSKIH VRIJEDNOSTI IZ OBLASTI DUHOVNE I MATERIJALNE KULTURE NA PROSTORU TUZLANSKE REGIJE........................................61

SAKIB SOFTIĆ,
STANOVNIŠTVO KLADNJA OD OSMANSKOG DOBA DO NAJNOVIJIH VREMENA................................73

AMIR KARIĆ,
EVROPA I MUSLIMANI EVROPLJANI: PRILOG RASPRAVI O IDENTITETU/IDENTITETIMA...........95

ŠEFKO SULEJMANOVIĆ,
UZURPACIJA MEKTEBA KAO REFLEKSIJA NEGIRANJA IDENTITETA BOŠNJAKA
U POSLIJERATNOM PERIODU NOVE JUGOSLAVIJE NA PRIMJERU TUZLE I NJENE OKOLINE.......109

ADIB ĐOZIĆ,
BOSNACID I ZLOČIN GENOCIDA U SREBRENICI........................................................................................ 133

SEAD SELIMOVIĆ,
DOPRINOS DIPLOMATIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE MEĐUNARODNOM
PRIZNANJU DRŽAVE 1992. GODINE I OČUVANJU NJENOG IDENTITETA...........................................153

ADI ĆOROVIĆ,
ARHITEKTONSKO NASLIJEĐE TUZLANSKOG KRAJA U KONTEKSTU
ARHITEKTONSKOG NASLIJEĐA KRAJA XIX I XX VIJEKA U BOSNI I HERCEGOVINI.........................163

NUSRET MUJAGIĆ,
KULTURNO-HISTORIJSKO NASLIJEĐE U PLANSKOJ DOKUMENTACIJI TK.......................................181

EDIN MUTAPČIĆ,
ZAŠTITA KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA—IZAZOVI I PERSPEKTIVE................................195

OMER HAMZIĆ,
„GRAČANIČKI GLASNIK“ –
PRIMJER AFIRMACIJE I POTVRĐIVANJA ZAVIČAJNOG MIKROIDENTITETA....................................205

KASIM MEMIĆ,
BIODIVERZITET TUZLANSKE REGIJE..........................................................................................................213

DAMIR HADŽIĆ,
RAZVOJ MALIH BAŠTINSKIH GRADOVA (STVARNA BAŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE)..............225

RUSMIR DJEDOVIĆ,
IZVORNA MUZIKA – NEOSPORNI DIO NASLIJEĐA I IDENTITETA
POJEDINACA I NARODA SJEVEROISTOČNE BOSNE.................................................................................. 245

MUNISA KOVAČEVIĆ,
STANJE NEKROPOLA SA STEĆCIMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA.................................263

SEMIR HADŽIMUSIĆ, MAJDA ŠUTIĆ MURSELOVIĆ,
ISTRAŽIVANJE I VALORIZACIJA NASLIJEĐA
OPĆINE LUKAVAC U PERIODU 2014-2018. GODINE...............................................................................287

SALIH KULENOVIĆ,
STARO SELO KOD MRKONJIĆ GRADA (VARCAR VAKUFA).....................................................................317

KEMAL NURKIĆ, RUSMIR DJEDOVIĆ,
MAHALA VAIZ (MEJDAN) U TUZLI PREMA POPISU IZ 1850/51. GODINE.........................................331

AKTIVNOSTI ZAVODA

SEMIR HADŽIMUSIĆ, MUNISA KOVAČEVIĆ,
ZNAČAJ NASLIJEĐA U OČUVANJU IDENTITETA DRŽAVE I POJEDINCA – POVODOM OBILJEŽAVANJA 35 GODINA OD OSNIVANJA
JU ZAVOD ZA ZAŠTITU I KORIŠTENJE KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG
NASLIJEĐA TUZLANSKOG KANTONA...........................................................................................................341

MUNISA KOVAČEVIĆ, SEMIR HADŽIMUSIĆ,
PREGLED IZDAVAČKE DJELATNOSTI JU ZAVOD ZA ZAŠTITU I KORIŠTENJE
KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA TUZLANSKOG KANTRONA.......................349