Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

gradacacNedavno je iz štampe izašao zbornik radova „Kulturno-historijsko naslijeđe Gradačca“.

Rezultat je to naučnog skupa koji je u organizaciji Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli, Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, Općine Gradačac, Medžlisa IZ Gradačac i Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, održan u Gradačcu, 28. maja 2016. godine.

Ovaj Skup je imao za cilj dodatno istraživanje lokalnog kulturno-historijskog naslijeđa, cjelokupne materijalne i duhovne kulture, valoriziranje dosadašnjih istraživanja i perspektive budućih istraživačkih projekata. Na skupu je učestvovalo dvadeset naučnika i istraživača različitog profila i profesionalne orijentacije. Podneseni referati tretirali su različite aspekte kulturno-historijskog naslijeđa općine Gradačac.

Očekujemo da će ovaj zbornik poslužiti kao dobra osnova za buduća istraživanja kulturno-historijskog naslijeđa Gradačca. (N.Kujraković, str.7-8.)

Izdavač zbornika je Medžlis Islamske zajednice Gradačac i Općina Gradačac, zbornik ima 312. stranica i sadrži slijedeće radove:

 • Rusmir Djedović, Čaršija u Gradačcu krajem 19. Stoljeća – urbanogeografske odlike i njeno naslijeđe
 • Omer Hamzić, Administrativno-teritorijalno ustrojstvo i politički život sreza Gradačac između dva svjetska rata
 • Salkan Užičanin, Privredne prilike u Gradačačkom srezu (1918-1941)
 • Mina Kujović, Rad Gradskog poglavarstva Gradačac po zapisnicima Općinskog vijeća (1918-1923)
 • Izet Šabotić, Društvene i privredne prilike na području Gradačca neposredno poslije Drugog svjetskog rata
 • Nusret Kujraković, Čaršijska džamija u Gradačcu
 • Osman Kavazović, Životni put hadži Husejn-efendije Kavazovića
 • Šefko Sulejmanović, Devastacija džamija na području općine Gradačac s posebnim osvrtom na period 1992-1995.
 • Osman Lavić, Orijentalno-islamska knjiga u Gradačcu
 • Adnan Jahić, O pokušaju formiranja ženske mektebi-ibtidaije u Gradačcu
 • Elvir Duranović, Prilozi historiji medresa u Gradačcu
 • Dževada Šuško, Husein-kapetan Gradaščević u odabranim izvorima na njemačkom jeziku
 • Omer Zulić, Osnivanje i značaj kulturno-prosvjetnih i drugih društava u Gradačcu u austro-ugarskom periodu
 • Azem Kožar, Arhivska građa u privatnom vlasništvu na području općine Gradačac
 • Munisa Kovačević, Semir Hadžimusić, Problematika zaštite i korištenja naslijeđa na području općine Gradačac

 

gradacac