Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

PDF DOKUMENT "BAŠTINA SJEVEROISTOČNE BOSNE BROJ 12, 2020 MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA SLIKU DESNO ILI OVDJE.

Bastina12BAŠTINA SJEVEROISTOCNEBOSNE BR0J 12
ČASOPIS ZA BAŠTINU, KULTURNO- HISTORIJSKO I PRIRODNO NASLIJEĐE

Izdavač: JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona

Za izdavača: Kemal Nurkić, direktor Zavoda

Redakcija: Kemal Nurkić, Amira Turbić-Hadžagić, Ivan Balta, Kim Burton, Izet Šabotić, Omer Hamzić, Avdul Adrović, Samir Halilović, Munisa Kovačević, Semir Hadžimusić (sekretar)

Glavni i odgovorni urednik: Edin Mutapčić

Urednik u redakciji: Rusmir Djedović

Prijevod na engleski jezik: Faruk Hodžić

Obrada: Mensur Smajlović, Seid Šehanović

Štampa: „PRINTAS" doo SREBRENIK

Tiraž: 300

Časopis je indeksiran u C.E.E.O.L.

Tuzla, 2020.

Časopis izlazi jednom godišnje.
Svi rukopisi se šalju na e-mail adresu info&bastina.ba
Stavovi izneseni u radovima objavljenim u ovom časopisu nisu istovremeno i stavovi Redakcije, nego isključivo autora. 

SADRZAJ/CONTENTS

HISTORIJA / HISTORY

Sead Selimović

Spolna, etnička i obrazovna struktura stanovništva Bijeljine od 1945. do 1953. godine 9
Gender, ethnic and educationalstructure ofBijeljina populationfrom 1945 to 1953

Daniela Taslidžić Herman

Gradačac na razmeđu XIX. i XX. vijeka u svjetlu demografskih i socijalnih promjena 23
Gradacac at the turn ofthe xix and xx century in the light ofdemographic and social change

Nela Arapčić

Istraživačko-dokumentacioni proces utvrđivanja konteksta u kojem nastaje historijska građevina Kino Centar 37
Research-documentation process ofdetermining the context in which the historic building cinema centar is created

Alija Suljić, Edina Suljić

Bošnjačke familije općine Srebrenica: Antropogeografska istraživanja (II) 55
Bosniakfamilies ofthe municipality ofSrebrenica: anthropogeographic research

Mustafa Uzunalić

Keramičke lule iz arheološke zbirke zavičajnog muzeja u Travniku 95
Ceramic pipesfrom the archaeological collection ofthe regional museum in Travnik

TRADICIJA / TRADITION

Amira Banjić

Usmena tradicija - primjeri iz Klokotnice 115
Oral tradition - examplesfrom Klokotnica

Damir Halilagić

Džamija u Bokavićima 129
Mosque in Bokavici

Alija Hamzić

Čitaonica i biblioteka u Koraju (100 godina od osnivanja 1919. god.) 139
Public space and library in Koraj (lOOyearssince itsfounding in 1919)

NASLIJEĐE-BAŠTINA / HERITAGE

Midhat Spahić, Ekrem Sakić

Nekropole i stećci u kalesijskom naselju Kikači 151
Necropols and tombstones [stecci] in the Kalesija settlement Kikaci

Damir Hadžić

Izazovi službe zaštite kroz slučaj izmještanja stećaka nekropole Mramorje u Donjim Čevljanovićima i njihovo izmještanje na lokalitet Bijambare 171
Challenges ofheritage protection through the relocation ofthe tombstone necropolis mramorje in Donji Čevljanovići and their relocation to the Bijambare site

Marko Matolić

Stari drveni nadgorbni križevi na groblju u Gornjim Hrgovima 193
Old wooden tomb crosses at the cemetery in Gornji Hrgovi

Namik Halilović

Nekoliko nišana na prostoru Tuholja 205
A few headstones in the region ofTuholj

PRIRODNO NASLIJEĐE/NATURAL HERITAGE

Kasim Memić

Dolina Rijeke Turije 221
Turija river valley

Elvira Hadžiahmetović Jurida, Marija Vučićević

Bioperzitet dnevnih leptira na području ZP Konjuh 233
Biopersity of daily butterflies in the area ofKonjuh

PORODICE I LIKOVI ZAVIČAJA / FAMILIES AND CHARACTERS OF HOMELAND

Alija Suljić, Sead Jahić, Muhamed Avdić

Bošnjačke familije Osmača u drugoj polovini 19. vijeka 249
Bosniaks families in Osmace settlement in the second halfofthe 19th century

Maida Šljivić

Hadži Mehmed ef. Šljivić 1946-2019 285
Hajji Mehmed efendi Sljivic 1946-2019

Admir Muratović

Selidbena avantura građanina četiri države- Hadži Jusufa Kansua 293

AKTIVNOSTI ZAVODA/ ACTIVITIES OF THE INSTITUTE

Semir Hadžimusić

Prva faza arheoloških radova sanacije, restauracije i konzervacije lokaliteta nekropole sa stećcima "Stare kuće", Nikolići, Donje Breške, Tuzla 299
The first phase ofarchaeological works ofreparation, restoration and conservation ofthe locality of necropolis with tombstones [stecakj "old house", Nikolići, Donje Breske, Tuzla

PRIKAZI-RECENZIJE-OSVRTI / REVIEWS

Mensur Smajlović

E.Mutapčić, S.Softić, K. Nurkić - Prošlost Kladnja sa detaljnim popisom stanovništva 1850/51 309

Seid Šehanović

N. Mujagić - Provincijalac iz velegrada 312