Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Klikom na sliku ili na link možete regledati cjelokupno izdanje - ZBORNIK RADOVA

Naslovna zbornika KHPN Lukavac hrbat

Naučna konferencija

Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac

Lukavac, 31. 10. 2015.

ZBORNIK RADOVA

PROCEEDINGS
Scientific Conference
Cultural, Historical and Natural Heritage of Lukavac
Lukavac, 31. 10. 2015.

SADRŽAJ / CONTENTS

-      UVODNA RIJEČ NAČELNIKA

Introduction by the municipality mayor

-      RIJEČ UREDNIKA

A word from the editor

PREGLEDI / REVIEWS

1.    Salih Kulenović, Mihad Sakić, Nihad Kulenović

Rezultati dosadašnjih arheoloških i etnoloških istraživanja na prostoru općine Lukavac

RESULTS OF PREVIOUS ARCHAELOGICAL AND ETHNOLOGICAL RESEARCH ON THE TERRITORY OF LUKAVAC MUNICIPALITV

2.    Semir Hadžimusić

Pregled dosadašnjih historiografskih istraživanja općine Lukavac

OVERVIEW OF HISTORIOGRAPHICAL RESEARCH OF LUKAVAC MUNICIPALITY

3.    Munisa Kovačević

Istraživanje i zaštita dobara naslijeđa općine Lukavac

RESEARCH AND PROTECTION OF NATIONAL HERITAGE OF LUKAVAC MUNICIPALITY

4.    Omer Zulić, Hatidža Fetahagić

Historijski izvori o Lukavcu u arhivskim fondovima i zbirkama Arhiva

Tuzlanskog kantona

HISTORICAL SOURCES ABOUT LUKAVAC IN THE ARCHIVAL FONDS AND COLLECTIONS OF TUZLA CANTON ARCHIVES

5.    Edin Šaković

Arheološka slika lukavačkog područja

ARCHAEOLOGICAL PICTURE OF THE LUKAVAC AREA

6.    Rusmir Djedović

Historijsko-geografska i urbano-geografska istraživanja naselja Lukavac

HISTORICAL, GEOGRAPHICAL AND URBAN GEOGRAPHICAL RESEARCH OF LUKAVAC

7.    Edin Mutapčić, Almir Mutapčić

Područje današnje općine Lukavac u XV i XVI stoljeću

THE PRESENT DAY MUNICIPALITY OF LUKAVAC IN THE FIFTEENTH AND SIXTEENTH CENTURY

8.    Munib Efendić

Stoljeće industrije u Lukavcu

A CENTURV OF INDUSTRY IN LUKAVAC

9.     Nusret Kujraković

Popis vakufa u Lukavcu iz 1938. godine

A LIST OF WAKFS IN LUKAVAC FROM 1938.

NASELJA, LOKALITETI, SPOMENICI / SETTLEMENTS, SITES, MONUMENTS

1.    Adi Ćorović

Kulturno naslijeđe Lukavca u kontekstu arhitektonskog naslijeđa kraja

XIX i XX vijeka u Bosni i Hercegovini

CULTURAL HERITAGE OF LUKAVAC IN THE CONTEXT OF ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE LATE XIX AND XX CENTURY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

2.    Nusret Mujagić

Urbani razvoj Lukavca na temeljima Millerove zadužbine

URBAN DEVELOPMENT OF LUKAVAC ON THE FOUNDATIONS OF MILLER'S ENDOWMENT

3.    Faruk Kruševljanin

Austrougarsko naslijeđe u Lukavcu

THE AUSTRO-HUNGARIAN HERITAGE IN LUKAVAC

4.    Omer Ibrahimagić

Značaj naslijeđa Bosne i Hercegovine, Lukavca i okoline-primjer nišana

Ibrahim-age u Smolući

THE IMPROTANCE OF HERITAGE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA, LUKAVAC AND

ITS SUROUNDINGS - FOR EXAMPLE THE TOMBSTONES OF IBRAHIM AGA IN SMOLUCA

5.    Aljoša Avdić

Društveno-geografske karakteristike naselja Prokosovići

SOCIO - GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE PROKOSOVIĆI SETTLEMENT

6.    Almira Bećirović, Rusmir Djedović

Urbano-geografske karakteristike naselja Devetak na prelazu 19/20. stoljeće

URBAN-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF DEVETAK AT THE TURN OF 19TH TO 20TH CENTURY

7.    Adnan Kalesić

Donji Bistarac krajem XIX vijeka

DONJI BISTARAC AT THE END OF THE NINETEENTH CENTURY

8.    Omer Hamzić

Administrativno-teritorijalno ustrojstvo i politička situacija na području Lukavca

u periodu između dva svjetska rata

THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL STRUCTURE AND THE POLITICAL SITUATION WITHTN THE AREA OF LUKAVAC IN THE PERIOD BETVVEEN THE TWO WORLD WARS

9.     Izet Šabotić

Društveno-političke i privredne prilike na području Lukavca u prvim

godinama nakon Drugog svijetskog rata (1945-1953)

THE SOCIO-POLITICAL AND ECONOMIC SITUATION WITHTN THE AREA OF LUKAVAC IN THE FIRST YEARS AFTER WORLD WAR II (1945-1953)

10.  Šefko Sulejmanović

Najstarije džamije na području općine Lukavac i njihov kulturno-historijski značaj

THE OLDEST MOSOUES IN THE AREA OF LUKAVAC AND THEIR CULTURAL AND HISTORICAL ROLE AND SIGNIFICANCE

11.  Mihad Sakić, Adi Ćorović, Semir Hadžimusić

Čamdžića kuća - kulturno-historijsko naslijeđe Puračića

THE CAMDZIC FAMILY HOUSE - THE CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE OF PURACIC

12.  Radoslav Maksimović

Mitrov han i Osnovna škola u Smolući

MTAR'S HAN AND ELEMENTARY SCHOOL IN SMOLUCA

13.  Senad Begović

Spomen kosturnica poginulim učesnicima NOR-a u Lukavcu kao

kulturno-historijsko naslijeđe antifašizma

MEMORIAL OSSUARY TO THE KILLED PARTICIPANTS OF NATIONAL LIBERATION

WAR (NOR) IN LUKAVAC AS A CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE OF ANTI-FASCISIM

NEMATERIJALNO NASLIJEĐE / IMMATERIAL HERITAGE

1.    Salkan Užičanin

Kulturne i socijalne ustanove Solvajeve tvornice sode i njihovo djelovanje u

Lukavcu i okolini od 1918 do 1941. godine

CULTURAL AND SOCIAL INSTITUTIONS OF SOLVAJ SODA FACTORY AND THEIR ACTIVITIES INLUKAVAC AND ITS SUROUNDINGS FROM 1918 to 1941

2.    Semir Hadžimusić

Kulturno-prosvjetna i kulturno-umjetnička društva na području Lukavca

od 1945. do 1953. godine

CULTURAL-EDUCATIONAL AND CULTURAL-ARTISTIC ASSOCIATIONS IN THE AREA OF LUKAVAC FROM 1945 TO 1953

3.    Nikola Čiča

Djelatnost Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Lukavcu u razdoblju

Monarhističke Jugoslavije

THE ACTIVTTY OF CROATIAN CULTURAL SOCIETY "NAPREDAK" IN LUKAVAC IN THE PERIOD OF MONARCHIST YUGOSLAVTA

4.    Edhem Muftić

Kultura i kulturno stvaralaštvo - Dom kulture Lukavac, od 1979. do 1990. godine

CULTURE AND CULTURAL CREATION - CULTURE CENTER LUKAVAC FROM 1979 TO 1990

5.    Amira Turbić-Hadžagić, Senita Husić

Žargonizmi i frazeologizmi u govoru Lukavca i okoline

JARGON AND PHRASEOLOGISMS IN THE SPEECH OF LUKAVAC AND ITS ENVIRONMENT

6.    Mirsad Kunić, Izet Zaimović

Usmena tradicija Lukavca i okoline

MODERN ORAL TRADITION OF LUKAVAC

LIČNOSTI / CHARACTERS

7.    Zlatko Dukić

Tri pjesnika - tri lukavačka biljega (AtifKujundžić, Avdo Mujkič i Jusuf Begić)

THREE POETS - THREE LANDMARKS OF LUKAVAC (ATIF KUJUNDZIC, AVDO MUJKIC I JUSUF BEGIC)

8.    Ahmed Hatunić

Život i djelo profesora Šabana Hodžića

THE LIFE AND WORK OF PROFESSOR SABAN HODZIC

9.    Sevret Mehmedćehajić

Redžep Muminhodžić - život i odgajateljski rad

REDZEP MUMINHODZIC - LIFE AND EDUCATIONAL WORK

10.  Mihad Sakić

Dr Georgi Lazarov, fotoamaterska umjetnost u Lukavcu

GEORGI LAZAROV, MD, AMATEUR PHOTOGRAPHY IN LUKAVAC

PRIRODNO NASLIJEĐE / NATURAL HERITAGE

11.  Kasim Memić, Avdul Adrović

Biodiverzitet faune lovne divljači i ihtiofaune na područjuopćine Lukavac

BIODIVERSITY OF FAUNA WITHTN THE AREA OF LUKAVAC MUNICIPALITY

12.  Sanida Osmanović

Analiza teških metala u biljkama lukavačkog područja

ANALYSIS OF HEAVY METALS IN PLANTS IN THE AREA OF LUKAVAC

13.  Semir Ahmetbegović, Senad Gutić

Stanje kvaliteta zraka u Lukavcu

STATUS OF AIR QUALITY IN LUKAVAC

14.  Avdul Adrović, Isat Skenderović, Edina Hajdarević, Alen Bajrić, Sabina H.Halilović
Stanje istraženosti populacija riba akumulacije Madrac tokom

pedesetogodišnjeg postojanja

RESEARCH OF FISH POPULATION IN THE LAKE MODRAC DURING ITS FIFTY YEARS' EXISTENCE

15.  Isat Skenderović, Avdul Adrović, Edina Hajdarević, Elvira Hadžiahmetović- Jurida,
Mirnesa Čekmić, Alen Bajrić, Adnan Jažić

Parazitski rakovi (crustacea) cipridnih riba iz hidroakumulacije Modrac

PARASITIC CRABS (CRUSTACEA) OF CYPRINID FISH FROMHYDRO ACCUMULATION MODRAC

-          ORGANIZACIONI ODBOR / Organizing Committee

-          RECENZIJA SALIHA KULENOVIĆA / Reviewed by Salih Kulenovic

-          RECENZIJA EDHEMA MUFTIĆA / Reviewed by Edhem Muftic

 

Naučna konferencija
Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Lukavac

ZBORNIK RADOVA

Izdavači: Javna biblioteka Lukavac i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i
prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona
Za izdavače: Nihada Fajić. Benjamin Bajrektarević
Redakcija: Mirsad Kunić, Edin Mutapčić, Nusret Mujagić, Rusmir Djedović,
Semir Hadžimusić, Mihad Sakić, Munisa Kovačević
Urednici: Mirsad Kunić, Semir Hadžimusić
Recenzenti: Edhem Muftić, Salih Kulenović
Lektor: Sabir Muminović
Prevod na engleski jezik: Faruk Hodžić
Dizajn naslovnice: Maja Hrvanović
Štampa: INDA d.o.o. Lukavac
Tiraž: 450
Lukavac, 2016.