Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

ziviniceNekropola stećaka Jasik nalazi se u naselju Gračanica u Živinicama. Na lokalitetu u blizini seoske džamije, na njivi Jasik, nalaze se 32 stećka i to: 24 sljemenjaka sa postoljem, jedna ploča, tri sanduka, tri stupa i jedan neutvrđeni oblik. Ukrašeno je pet stećaka motivima: dvostruke spirale, polumjeseca i rozete, pravougaonika i krsta. Krst sa kružnim dodacima predstavlja egipatski hijeroglif koji je imao značenje „života". Svi stećci sa ove nekropole rađeni su od veoma kvalitetnog kamena krečnjaka. Postavljeni su u pravcu zapad – istok u nizove.

ODLUKA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA