Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1136366623_resizeOd ukupno 430 evidentiranih stećaka na području Kladnja, čak 211 (49%) su sljemenjaci, koji se inače u drugim krajevima pojavljuju u manjem broju u poređenju sa drugim oblicima. Po brojnosti na drugom mjestu su sanduci, kojih ima 114 (27%), iza toga su stupovi sa 79 primjeraka (18%), a onda ploče kojih ima ukupno 15 primjeraka (3%). U ovom kraju se u prilično velikom broju pojavljuju uspravni stećci, dok krstača uopće nema. Nekropole su situirane na istaknutim mjestima, brežuljcima i glavicama, pored putova, naselja i kamenoloma. U nekim slučajevima su uz nekropole situirana suvremena groblja obližnjih sela, pravoslavna ili muslimanska. Ukrašeno je ukupno 60 primjeraka (14%). Kao dekorativni motivi preovladavaju: tordirana i obična vrpca, plastično rebro i niz plastičnih trokutova. Kao simbolični motiv u najvećem broju pojavljuju se spirala i stilizirano stablo kao originalan motiv  ovog kraja. Na nekoliko stećaka je uočen polumjesec, zvijezda, križ, krug, motivi oružja i oruđa, te motiv štapa. Natpisi se pojavljuju na dva mjesta.

Nekropola u Olovcima leži na kosom terenu koji se blago spušta prema putu. Zauzima površinu od 24,5 x 14 m. Nekropolu čini osamnaest stećaka, od toga je dvanaest sljemenjaka, pet sanduka i jedan stupac. Svi stećci su dobro obrađeni. Orijentirani su u smjeru zapad - istok, u nizovima. Izuzetak čine jedan sljemenjak i dva sanduka, orijentirana u smjeru sjever - jug. Neki primjerci su nešto utonuli. Tri sljemenjaka su ukrašena, a jedan ima natpis.

Sljemenjak, koji se nalazi u sredini nekropole, na čeonim stranama je ukrašen dvostrukom spiralom. Istočni dio stećka je oštećen i fragment sa dijelom dekoracije je pomjeren nekoliko metara od stećka.

Drugi sljemenjak, koji se nalazi na sjevernom dijelu nekropole, ukrašen je debelom tordiranom vrpcom ispod "krova". Ovakvom vrpcom su naglašene vertikalne ivice sljemenjaka i zabat istočne čeone strane. Na ovoj strani je prikazan križ sa okruglim završecima krakova, motivom koji je karakterističan za područje Olova i Kladnja.

Treći sljemenjak na zapadnoj čeonoj strani ima motiv sličan štapu, kod kojeg je drška izvijena i na krajevima povijena prema zemlji i unutar. Na bočnim stranama je prikazan po jedan "T" križ.

Četvrti sljemenjak leži na sjevernom dijelu nekropole, blago izdvojen od ostalih stećaka. Na istočnoj čeonoj strani ima urezan natpis(3), ispisan u šest redova:

V' IME OCA I SINA I SVETAGO D(u)HA A SE LEŽI RADOMIR JURISALIĆ' NA SVOEI ZEMLJI ...PLEMETNO (plemenitoj). (Š. Bešlagić, 1959., 246)

Transkripcija u cjelosti:

U ime oca i sina i svetoga duha ovdje počiva Radomir Jurisalić na svojoj plemenitoj zemlji. (M. Vego, 1970., 49)

Slova natpisa su relativno velika, lijepa i ujednačena. Pismo je bosanska ćirilica.

O feudalcu Radomiru Jurisaliću, koji se u natpisu spominje, nema nikakvih podataka. Sigurno je da je pripadao feudalnoj obitelji Jurisalića, čija je baština bila u ovom kraju. Po obliku slova natpis bi se mogao datirati u 14. i 15. stoljeće (Š. Bešlagić, 1959., 246).

Kompletan tekst možete pročitati ovdje!

  • 1136366623_resize
  • 1136366695_resize
  • 1136366755_resize
  • 1136366810_resize
  • 1136366846_resize
  • 1136366923_resize
  • 1136366998_resize