Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

image001Na udaljenosti od oko 200 m od regionalnog puta Sapna – Priboj na uzvišenju sa desne strane lokalnog puta (Sapanjska polja) na lokalitetu Zagrobnice općina Sapna, nalazi se nekropola sa stećcima. Stećci se nalaze na dvije parcele k.č. 195 i k. č. 196, k.o. Sapna.

U radu Drage Vidovića, Srednjovijekovni nadgrobni spomenici u okolini Zvornika, Naše starine, III, 1956., pominje se ova nekropola. Tada Vidović pominje stećke, tri ploče, osam sljemenjaka i dva stuba i ostatke stećaka. Također navodi da je veliki broj stećaka oštećen, uništen i da su stećci rasuti po polju. Isto tako za ovu nekropolu Jusuf Omerović u radu, Očuvane nekropole stećaka u Sapni, Baština sjeveroistočne Bosne, br. 5, 2012., navodi da nekropola broji 14 stećka i da je jedna od najugroženijih nekropola u općini Sapna.

Po izlasku na teren 14. 02. 2017. godine ekipa Zavoda je konstatovala slijedeće:

Stećci su rasuti na dvije parcele koje vlasnici obrađuju. Orjentacija stećaka je nepravilna odnosno u svim pravcima. Stećci se nalaze u šipražju, odnosno, na osnovu terenskog obilaska može se zaključiti da se većina stećaka nalazi uz ogradu ili na liniji razdvajanja između dvije parcele. To nas upućuje na zaključak da su stećci pomijerani sa svog prvobitnog položaja. Gotovo svi stećci kojima se može utvrditi oblik su oštećeni, utonuli u zemlju, prevrnuti, obrasli mahovinom i šipražjem. Na samom lokalitetu uočen je veliki broj ostataka od stećaka odnosno kamenja polomljenog na kojima se može vidjeti obrada ali i da je kamen (ostatak) iste vrste kao i ostali stećci.

Nekropola je jedna od najugroženijih u općini Sapna. Stećci su uništeni izuzev njih sedam za koje možemo kazati da su relativno dobrom stanju.

Da bi se stećci u ovoj nekropoli zaštitili od daljnjeg uništavanja i potpunog nestanka, molimo lokalnu zajednicu, Općinu Sapna, istraživače i sve one koji mogu pomoći da sačuvamo ovo vrijedno kulturno-historijsko dobro. Zaštita kulturnog naslijeđa je jedan od primarnih zadataka zajednice, društva, naroda i države.

Kulturno-historijsko naslijeđe je dokument naše historije i od neprocjenjeve je važnosti a da bi smo je sačuvali potrebna je odgovarajuća zaštita, korištenje i prezentacija.

  • image001
  • image002
  • image003
  • image004
  • image005