Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

1086255640_resizeNa osnovu otkrivenih ostataka nadzemnih kuća na istraženoj površini naselja mogu da se izdvoje 4 sloja faze izgradnje objekata. Po karakteristikama naselje pripada tipu neolitskih i ranobronzanih naselja sjeveroistočne Bosne. Dio južne granice ovog tipa naselja ide dolinom Spreče. Naselje na lokalitetu Korića han pripada djelimično srednjem i mlađem neolitu, tj. perifernoj, osiromašenoj varijanti vinčanske kulture. Blizina većih ili manjih tokova vode jedan je od važnih faktora  pri izboru mjesta nastanjivanja nosilaca vinčankse kulture. Najčešće su naselja podignuta na brežuljcima, lingulama ili na riječnim terasama. U rano bronzano doba dolina Spreče pripada takozvanoj sjeverobosanskoj zoni. Ovaj period je u sjevernoj Bosni nedovoljno poznat, ali sve ukazuje na prirodnu povezanost sa Podunavljem. U rano bronzano doba naselja se u ovom regionu podižu na istim mjestima kao i neolitska, ravničarska, otvorena naselja. Za sve vrijeme naseljenosti lokaliteta Korića han, osnovne privredne grane stanovnika  su zemljoradnja i stočarstvo. Male zajednice su  dosta pokretne i bez čvrsto određenih teritorija. Najviše ostataka naselja nađeno je na platou na sredini brežuljka i na njegovim istočnim i zapadnim padinama.

 • Na osnovu tipologije keramike  na naselju se izdvajaju dva perioda (1,2).
 • Stariji je period od zdravice do dubine od oko 1.4 m, sa dva građevinska horizonta (a,b).
 • Stariji građevinski horizont je na dubini iznad zdravice, zavisno od dubine sonde od 3-2.4 m. Materijal od nastambi je bio jako razmrvljen, ali se moglo konstatovati da su nastambe imale drvenu armaturu, zidove premazane lijepom, kućna ognjišta i da su bile popođene. Ovaj građevinski horizont je nastao u periodu srednjeg neolita.
 • Mlađi period od 0,1-1.4 m je sa dva građevinska horizonta (a,b).
 • Stariji građevinski horizont je na dubini od 1.4-1.3 m. Na platou je istražena nastamba pravougaone osnove, sa zidovima od pletera oblijepljenih lijepom, kao i pod. Uz ognjište je nađen i kameni žrvanj.
 • Mlađi garđevinski horizont je od 0.8do 0.6 m. Nađeni su uništeni ostaci nastambe na dubini od 0.35 m i ostaci peći.
 • U mlađem periodu naseljavanja ovog lokaliteta, koji obuhvata mlađi neolit i rano bronzano doba, kod oblika posuda  gube se sudovi sa uvučenim ili talasastim obodom koji su bili karakteristični za period srednjeg neolita. U mlađem periodu  javlja se posuđe sa obodom izvijenim na van i cilindričnim vratom. Brojni su sudovi sa trakastim drškama koje polaze od oboda ili neposredno ispod njega. Posuđe je ukrašeno plastičnim trakama i ornamentima u vidu otisaka i kanelura.
 • Naselje je bilo dugotrajno i pružalo dobre uslove za život. Datovano je u period od V do druge polovine III milenija (5000-2500. godine) stare ere

Kompletan tekst možete pročitati ovdje!

 • 1086255640_resize
 • 1086255681_resize
 • 1086255727_resize
 • 1086255763_resize
 • 1086255811_resize