Adresa: ul. Muftije ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: info@bastina.ba zavod.khpn@bih.net.ba;

Zgrada Konaka – Vijećnice u Gračanici građena je u pseudomaurskom maniru.

Pseudomaurski manir zauzima drugo mjesto po rasprostranjenosti u arhitekturi austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini. Po postanku i metodama primjene dekorativnih i sekundarnih arhitektonskih elemenata sa originalnih muslimanskih spomenika, građenih uglavnom na sjeveru Afrike i u Španiji, pseudomaurski manir je samo jedan od mnogobrojnih oblika eklekticizma. On predstavlja romantičarsko nastojanje da se uvažavanjem lokalne tradicije građenja stvori poseban arhitektonski izraz. Sredstvo iskazivanja pseudomaurskog manira je samo ornamentika na fasadi, sa elementima iz regionalnih muslimanskih škola, najčešće iz arhitekture Magreba i Španije.

Elementi pseudomaurskog manira na objektu Konaka – Vijećnice u Gračanici zastupljeni su na fasadama, a u enterijeru elementi secesije.(2) 

U osnovi objekat ima oblik slova „E“. Osa simetrije koja prolazi kroz ulazni portal i stubište dijeli objekat na dva dijela. Objekat ima podrum ispod zapadnog krila objekta, prizemlje i sprat. Ukupni vanjski vodoravni gabariti su 32,40 x 20,30 m. Pravokutni dio objekta ima dimenzije 32,40 x 11,30 m a krila objekta prema sjevernom dvorištu su pravokutnici 9 x 10 m. Stepenište između ova dva kraka je pravokutno dimenzija 4,3 x 4,8 m.

Podrum se nalazi na zapadnom dijelu pravokutnog dijela objekta. Gabariti podruma su 17,95 x 11,30 m. Do njega se silazi jednokrakim strmim stubištem sa šesnaest visina i ulazi se u predprostor koji je pravokutnik dimenzija 17,10 x 3,85 m. Iz predprostora se prema jugu ulazi u dvije prostorije Arhiva, od kojih je prva dimenzija 9,675 x 5,50 m a druga 6,6 x 5,5 m. Predprostor i obje prostorije Arhiva zasvedene poluobličastim svodovima od opeke u pravcu istok-zapad. Osvjetljenje podruma omogućeno je putem malih prozorskih otvora od kojih su četiri na južnoj a dva na zapadnoj fasadi objekta. Kako su prozori mali sa unutarnje strane u zidovima su izvedena zakošenja za upad svjetla i ventilaciju.

Ulaz u objekat nalazi se u osovini južne fasade objekta. Ulaz je naglašen sa dva kamena stepenika i portalom kroz koji se ulazi u ulazni hol koji vodi do centralnog hola – čekaonice koja je postavljena u pravcu istok-zapad i ima dimenzije 22,85 x 4 m. U osovini sa ulazom postavljeno je dvokrako stepenište koje vodi na kat objekta. Istočno od ulaza prema kraju objekta nalazi se katastarski ured općine a u produžetku čekaonice prema istoku nekada je bila kancelarija kadije a danas šefa katastra. U istočnom krilu objekta na prizemlju bila je smještena Gruntovnica, Arhiv i sanitarije a danas se te prostorije koriste za potrebe računovodstva. Zapadno od ulaza nalazile su se tri kancelarije za ured geometra i inženjera niskogradnje. U produžetku centralnog hola nalazila se soba za poslužitelja koja je zajedno sa još jednom sobom u zapadnom krilu činila stan poslužitelja. U zapadnom krilu su se nekada nalazile tri zatvorske ćelije. Prema sjeveru iz hodnika uz ćelije nalazilo se dvorište za zatvorenike.

Na kat se penje dvokrakim kamenim stubištem. Na katu se iznad centralnog hola u prizemlju nalazi pravokutna čekaonica koja se pruža u pravcu istok-zapad dimenzija 18 x 4 m. Uz južnu fasadu nalazilo se šest kancelarija, gdje su bili smješteni predstavnici vojske, politički predstavnici, sala za sastanke i sl. Danas su u kancelarijama na istočnom dijelu kata smještene kancelarije načelnika općine i šefa kabineta. U zapadnom krilu objekta nalaze se tri kancelarije. U kancelarijama na katu sada su smještene ostale općinske službe.

Na potkrovlje objekta se sa kata pristupa dvokrakim stepeništem. Krov je četverovodni. Konstrukcija krova je klasična drvena, vidljiva u prostoru potkrovlja i dobro je očuvana.

Temelji objekta su kameni dok su svi zidovi zidani punom opekom. Zidovi podruma su debeli 70 cm, na prizemlju su 60 cm a na katu 45 cm. Stropne konstrukcije iznad podruma i prizemlja su od čeličnih „T“ profila sa ispunom od opeke a iznad kata je obična drvena stropna konstrukcija. Stepenište je kameno sa gazištima od kamenih ploča. Podovi centralnog hola i čekaonice su rađeni od malih kamenih pločica (cca 10 x 10 cm) u crvenoj i žutoj boji. Pod na potkrovlju rađen je opekom. Pokrov objekta je crijep.

Objekat ima dvoslojno bojenu fasadu, koju karakteriše alternacija crvenih i žutih vodoravnih traka. Dio podruma objekta sa niskim otvorima koji čini i sokl obložen je kamenim pločama. Prizemlje je na fasadi završeno vodoravnim vijencem koji ga odvaja od kata koji se opet završava vodoravnim vijencem koji nosi strehu krova. Na ovaj način objekat je horizontalno raščlanjen. Dodatno ispod vijenca između prizemlja i kata a također i ispod vijenca ispod strehe nalaze se bojeni vodoravni vijenci. Profilirani kameni vijenci i bojeni vijenci se javljaju na svim fasadama objekta izuzev na stubištu koje ima samo prvi bojeni i kameni vijenac.

Glavne fasade objekta su ulazna južna i bočne istočna i zapadna fasada. Južna fasada je ujedno i glavno pročelje objekta. Na njoj dominira ulazni portal postavljen u osovini objekta. Istočno i zapadno od portala na prizemlju postavljena su po četiri pravokutna prozora sa obje strane. Isti prozori nalaze se i na bočnim fasadama i to po sedam na obje fasade. Na zapadnoj fasadi na prozore su kasnije postavljeni željezni kapci, što su elementi pseudomaurskog manira. Na katu na južnoj fasadi ima devet prozora završenih potkovičastim lukom, a na bočnim fasadama po sedam. Ovaj tip prozora je tipični element pseudomaurskog manira, čije uzore nalazimo najjasnije u muslimanskoj arhitekturi iz razdoblja Kordobskog kalifata na prostorima Španije i Magreba. Na sjevernoj fasadi zapadnog krila nalaze se vrata u prizemlju dok na katu nema otvora. Na istočnoj fasadi zapadnog krila i zapadnoj fasadi istočnog krila u prizemlju se nalaze po tri pravokutna prozora na prizemlju i po tri prozora sa potkovičastim lukom. Stubište koje je smješteno centralno između krila objekta na prizemlju ima vrata za izlaz u dvorište općine, a iznad se na prvom podestu nalaze dva a na drugom podestu jedan prozor završen potkovičastim lukom. Na sjevernoj fasadi pravokutnog dijela objekta između bočnih krila i stubišta nalaze se po jedan pravokutni prozor u prizemlju i po jedan prozor završen potkovičastim lukom na katu u poljima istočno i zapadno od stubišta.

Ulazni portal je najsnažniji arhitektonski elemenat sa odlikama pseudomurskog manira na fasadi. Arhitektonski elementi koji su služili kao uzori za projektiranje tog portala susreću se i u fatimidskom i memlučkom razdoblju muslimanske arhitekture na sjeveru Afrike. Ulazna vrata su dvokrilna, od drveta sa geometrijskim dekoracijom od letvica. Na svakom krilu nalazi se po jedno izduženo pravokutno polje unutar kojeg se nalaze romboidna polja pri dnu, u sredini i pri vrhu. Iznad vrata se nalazi nadsvjetlo koje je sa vanjske strane zaštićeno mrežom od kovanog željeza u vidu romboidnih polja. Portal je oblikovan kao pravokutni profilirani kameni okvir, sa dva bočna pilastra sa kapitelima pravokutnog presjeka. U arhitravnom dijelu portala pojavljuje se reljefni friz sa apstarhiranim floralnim motivom. Ispod profiliranog vijenca portala nalazi se niz konzola u formi stalaktita, a vijenac je okrunjen motivom stepenastog grudobrana, karakterističnog za fatimidsko razdoblje. Sa desne i lijeve strane portala postavljeni su fenjeri od kovanog željeza koji su izvedeni u stilu secesije.

Prozori na prizemlju su pravokutni sa profiliranim kamenim okvirom. Sa donje strane prozori su naglašeni profiliranom kamenom klupicom. Parapeti prozora na prizemlju su pravokutno polje sa naglašenim okvirom. Iznad prozora prizemlja su pravokutna polja bojena dvobojnom dekoracijom u vidu ravnog luka od zasječenih klesanaca.

Bojeni vijenac ispod profiliranog vijenca nad prizemljem čine pravokutna polja bojena žutom bojom sa izvanjskim i unutarnjim okvirom u crvenoj boji. Polja su u širini prozora i prostora između njih.

Prozori na katu su pravokutni sa završetkom u obliku potkovičastog luka. Na vodoravni kameni vijenac iznad prizemlja postavljen je pravokutni postament na koji su opet postavljeni pilastri pravokutnog presjeka sa kapitelima koji nose potkovičasti luk koji prati prozor. Parapet je bojen u dvije boje i ima naglašenu klupicu ispod prozora. Iznad kamenog luka u širini kamenog okvira sa pilastrima nalazi se reljefna dekoracija bojena u dvije boje. Rađena je kao geometrijski motiv sa kružnim medaljonom u sredini kompozicije.

Bojeni vijenac iznad prozora na prvom katu odvojen je vodoravnim trakama u žutoj boji iznad prozora i ispod vijenca. U prostoru između traka nalaze se polja u širini prozora i prostora između njih koja imaju geometrijsku reljefnu dekoraciju. Iznad prozora je ona nešto bogatija i čine je stilizirani cvijet u centru i stilizirana pravokutna polja sa strana.

Sjeverno od zgrade Konaka – Vijećnice u Gračanici nalazi se pripadajuće dvorište. Nije poznato kada je srušena ograda dvorišta u sklopu zatvora u zapadnom krilu prizemlja objekta. U sjevernom dvorištu nalazila su se dva prizemna objekta. Prvi je bio pravokutne osnove i pružao se u pravcu sjever-istok iza zapadnog krila zgrade Konaka – Vijećnice na mjestu nekadašnjeg zatvorskog dvorišta. Bio je pokriven dvovodnim krovom. Drugi se pružao u pravcu istok-zapad i imao je temelju u obliku slova „T“ sa istakom prema sjeveru. Bio je pokriven četverovodnim krovom.

Kompletan tekst možete pročitati ovdje!