Adresa: ul. Mufitje ef. Kurta b.b. Prostorije OŠ Mejdan Tuzla, Tel/fax: +387 35 228 - 906, email: zavod.khpn@bih.net.ba; info@bastina.ba

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona je ustanova koja je formirana odlukom Skupštine opštine Tuzla od 31. 03. 1983. godine. Potvrđena je rješenjem Republičkim komitetom za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine od 12.09.1984 godine pod nazivom Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla sa sjedištem u Tuzli u ulici 2. krajiškoj br.7. Zavod je započeo rad kao općinski, a kada je nizom ugovora sa općinama sjeveroistočne Bosne preuzeo ingerencije zaštite i korištenja naslijeđa na tim područjima, postaje regionalni Zavod, za područje cijele sjeveroistočne Bosne. Brojao je šest uposlenih visokostručnih kadrova sa dobro opremljenim prostorom. Pred zadnji rat je bio značajna stručna i naučna ustanova iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Tokom rata je kadrovski i institucionalno izgubio na značaju i dugo godina ostvarivao svoju funkciju u minimalnom kapacitetu.

Zakonom «o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla», od strane Skupštine Tuzlanskog kantona, 21. juna 2000. godine, proglašen je ustanovom od Kantonalnog značaja. Upisana je u Registar poslovnih subjekata Kantonalnog suda u Tuzli rješenjem broj U/I-922/02 od 23. 08. 2002. godine.

Istim zakonom je rečeno: «Zavod je javna ustanova koja obavlja djelatnost od posebnog interesa za Kanton». Među djelatnostima Zavoda su navedeni i : »Zaštita kulturne baštine» i «Izdavačka djelatnost».

Zavod kao Javna ustanova se institucionalno i na osnovu zakonskih ovlašćenja bavi problematikom istraživanja, evidentiranja, zaštite, korištenja i obnove svih vrsta kulturno-historijskih i prirodnih dobara na području Tuzlanskog kantona.

O tome govore i zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona. Još važeći zakon iz ove oblasti iz 1985. godine kaže da: «Zaštita i korištenje dobara kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa su djelatnosti od posebnog društvenog interesa». Zakon o kulturi Tuzlanskog Kantona kada govori o javnom interesu u oblasti kulture, navodi i slijedeće oblasti: «Očuvanje kulturnog naslijeđa i prirodnog naslijeđa», i «Kulturološka istraživanja». Nacrt zakona o jedinstvenim osnovama  zaštite baštine u Federaciji Bosne i Hercegovine kaže: «Očuvanje, zaštita i obnova baštine je djelatnost od značaja za (ostvarivanje prava i) očuvanje kulturnog identiteta naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine«. Također, «Kulturno nasljeđe i prirodno nasljeđe» (Zakon o kulturi TPK, od 7. 9. 1998. godine), «Kulturna i prirodna dobra» (Zakon o muzejskoj djelatnosti TK, ..), «Kulturna baština» (Zakon o zaštiti kulturne baštine Kantona Sarajevo, Službene novine KS, 25. 2. 2000. godine), «Kulturno naslijeđe» (Nacrt Zakona o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine, 2004. godine) i «Baština» (Nacrt Zakona o jedinstvenim osnovama zaštite baštine u Federaciji BiH).

Pored osnovnog zakona iz ove oblasti (Zakon o zaštiti i korištenju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Službeni list SR BiH, 20/1985), rad Zavoda se oslanja i na niz drugih zakona na Tuzlanskom kantonu (o kulturi, arhivskoj i muzejskoj djelatnosti, o prostornom uređenju i građenju...), Federaciji, Bosni i Hercegovini, kao i nizu međunarodnih konvencija iz ove oblasti.

Djelatnost zaštite, korištenja, obnove i istraživanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, jedna je od osnovnih kulturnih i društvenih aktivnosti zajednice.

Primarna registrirana djelatnost Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa su svi administrativni, tehnički, medijski, propagandni, projektni i istraživački podslovi kao i sve druge radnje i aktivnosti koje se odnose na bilo koju vrstu tretmana kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i njihovih lokaliteta.

Osnovni cilj očuvanja naslijeđa Tuzlanskog kantona, Zavod ostvaruje kroz slijedeće aktivnosti:

  • zaštita i očuvanje spomenika,
  • evidentiranje pokretnog i nepokretnog naslijeđa,
  • prikupljanje dokumentacije o spomenicima,
  • valorizacija dobara naslijeđa,
  • izrada separata zaštite naslijeđa u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja,
  • izrada projekata, elaborata i studija,
  • radovi na spomenicima,
  • popularizacija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Nedovršenost pravnog sistema naročito iz područja zaštite naslijeđa, (kao što je poznato ne postoji zakon o zaštiti naslijeđa na nivou Kantona i  Federacije Bosne i Hercegovine) dovodi ovaj Zavod u vrlo tešku situaciju u smislu zakonskog djelovanja.

Finansiranja rada Zavoda je iz budžetskih sredstava Tuzlanskog kantona i iz drugih izvora odredenih zakonom o finansiranju Javnih ustanova na nivou Kantona. S obzirom da u oblasti finansiranja rada Zavoda nisu napravljena zakonska rješenja iz domena vlastitih prihoda, Zavodu ostaje malo ili nikako prostora za razvijanje ka krovnoj instituciji kulture na području našeg kantona koja joj po primarnoj djelatnost pripada zajedno sa ostalim  institucijama kulture na našem kantonu (Arhiv, Muzeji).

Koristeći veoma teško stanje uopće u organizaciji i djelovanju službi zaštite (Zavoda) u Federaciji BiH, a posebno zakonsku neusklađenost djelovanja, neke stručne poslove rade i druge institucije ali su one potpuno nesustavne i nekoordinirane sa metodologijom zaštite i međunarodnim zakonodavstvom i konvencijama o zaštiti naslijeđa.

Nedostatak stručnih kadrova se itekako osjeti u radu Zavoda. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji na koji je svoju saglasnost dala vlada Tuzlanskog kantona ostaje i dalje popunjen samo sa trideset posto predviđenog i potrebnog stručnog kadra.

Djelatnost Zavoda u 2008. godini karakterisala je promjena menadžmenta, tj. Upravnog odbora i direktora Zavoda a početkom 2009. godine je u Zavod primljen i jedan magistar, iskusni istraživač naslijeđa na području kantona.

Uprkos brojnim poteškoćama koje prate rad ove ustanove, ona je u 2008. godini realizovala brojne aktivnosti, te ostvarila odličnu saradnju sa drugim institucijama.

Tekst direktora Zavoda Benjamina Bajektarevića, prof., objavljen u časopisa za baštinu, kulturno-historijsko  i  prirodno naslijeđe  „Baština sjeveroistočne Bosne“,  broj I 2008.